unizg Pretraga

Njemački jezik I A

Nositelj

Antonia Treselj, predavač

šifra predmeta

28920

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    terminologiju vezanu za tekstil i tekstilno okruženje;
•    pratiti verbalna izlaganja i stručne dijaloge na njemačkom jeziku
•    razviti stručni vokabular u vezi s tekstilnom terminologijom
•    opisati, tj. govoriti o glavnim tekstilnim područjima (tekstilnim sirovinama, predenju, tkanju, pletenju, oplemenjivanju, odijevanju, modnom dizajnu)
•    opisati tekstilne strojeve i uređaje na njemačkom jeziku;
•    usmeno prezentirati odabrane teme uz poštivanje
•    specifičnih komunikacijskih i kulturoloških obilježja gdje je njemački materinski jezik

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih podrucja tekstilstva i što korektnija primjena jezicnih i gramatickih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom podrucju što bi trebalo osposobiti za citanje i pracenje strucne literature i vodenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog strucnog podrucja. Obuhvacaju se sva glavna podrucja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveca pozornost se posvecuje modi i dizajnu.

Cilj predmeta

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija: Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznačajnijih jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja, pisanja, prevođenja) i jezičnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatičkih i jezičnih cjelina važnih za stručnu literaturu).

Literatura potrebna za ispit

  • Engleski: N. Vuljanić, N., Vuljanić, D.: English for Textile Engineers and Fashion Designers, Zagreb 2004.
  • Njemački: Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004

Dopunska literatura

  • Engleski: Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnik, Globus, Zagreb, 1999.,
  • Filipović, R., An Outline of English Grammar Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1999.,
  • Uroić, M., Hurm, A., Njemačko – hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1996. knjiga, Zagreb, 1996.

Njemački jezik I A

Povezane teme