unizg Pretraga

Engleski jezik I A

Nositelj

dr. sc. Ivana Lukica, predavač

šifra predmeta

28918

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• prepoznati i definirati osnovne pojmove vezane za povijest mode, tekstila i umjetnosti do 20. stoljeća te objasniti njihov razvoj
• razumijeti utjecaj i važnost drugih jezika na englesko tekstilno i modno nazivlje u razdoblju do 20. stoljeća
• opisati povijesne kostime iz razdoblja do 20. stoljeća 
• prepoznati i definirati osnovne pojmove vezane za teoriju boja i psihologiju boja te iznijeti vlastite dojmove o tim temama
• govoriti o razlici između odijevanja i mode te usmeno izraziti vlastito kritičko mišljenje
• pratiti usmena izlaganja vezana za tekstilnu i modnu struku te postavljati pitanja i sudjelovati u razgovoru o temama predviđenima u sadržaju kolegija
• čitati s razumijevanjem tekstove u časopisima i na internetu vezane za tekstil i modu 
• izraditi lentu razdoblja povijesti mode kao vježbu sažimanja naučenog sadržaja te prepoznavanja različitih razina važnosti informacija
• definirati pojmove strategije učenja i strategije čitanja, imenovati vlastite strategije, način i slučajeve primjene u cilju postizanja najbolje učinkovitosti

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih podrucja tekstilstva i što korektnija primjena jezicnih i gramatickih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom podrucju što bi trebalo osposobiti za citanje i pracenje strucne literature i vodenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog strucnog podrucja. Obuhvacaju se sva glavna podrucja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveca pozornost se posvecuje modi i dizajnu.

Cilj predmeta

Usvajanje vokabulara engleskog jezika struke obuhvaćenog sadržajem kolegija. Razvijanje vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem. Osvješćivanje i unapređivanje postojećih te usvajanje novih strategija učenja i čitanja s razumijevanjem u engleskom kao stranom jeziku struke. Upoznavanje s aktivnim učenjem i kritičkim razmišljanjem kao temeljima za uspješno ovladavanje sadržajem kolegija.

Literatura potrebna za ispit

  • Pisani materijali dobiveni na nastavi koji uključuju i poveznice na video materijale.

Engleski jezik I A

Povezane teme