unizg Pretraga

Engleski jezik III A

Nositelji

dr. sc. Ivana Lukica, predavač

šifra predmeta

36613

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati, definirati i prepoznati temeljnu
terminologiju vezanu za tekstil i tekstilno okruženje;
•    pratiti verbalna izlaganja i stručne dijaloge na engleskom jeziku (listening skill)
•    razviti stručni vokabular u vezi s tekstilnom terminologijom 
opisati, tj. govoriti o glavnim tekstilnim područjima (tekstilnim sirovinama, predenju, tkanju, pletenju, oplemenjivanju, odijevanju, modnom dizajnu)
•    opisati tekstilne strojeve i uređaje na engleskom;
•    usmeno prezentirati odabrane teme uz poštivanje specifičnih komunikacijskih i kulturoloških obilježja anglo-američke sredine

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih područja tekstilstva i što korektnija primjena jezičnih i gramatičkih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom području što bi trebalo osposobiti za čitanje i praćenje stručne literature i vođenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog stručnog područja. Obuhvaćaju se sva glavna područja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveća pozornost se posvećuje modi i dizajnu.

Cilj predmeta

Daljnje razvijanje općih i specifičnih kompetencija: Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznačajnijih jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja, pisanja, prevođenja) i jezičnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatičkih i jezičnih cjelina važnih za stručnu literaturu).

Literatura potrebna za ispit

  • N. Vuljanić, N., Vuljanić, D.: English for Textile Engineers and Fashion Designers, Zagreb 2004.

Dopunska literatura

  • Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnik, Globus, Zagreb, 1999.,
  • Filipović, R., An Outline of English Grammar, zadnja izdanja

Engleski jezik III A

Povezane teme