unizg Pretraga

Engleski jezik III A

Nositelji

dr. sc. Ivana Lukica, predavač

šifra predmeta

36613

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
• prepoznati i definirati osnovne pojmove vezane za konstrukciju odjevnih predmeta
• imenovati i klasificirati tekstilna vlakna, opisati njihova najvažnija svojstva i primjenu te glavne korake u procesu ispredanja
• definirati tkanje i najvažnije tehnike tkanja te imenovati i opisati izgled, svojstva i primjenu različitih vrsta tkanina
• govoriti o održivosti u modnoj industriji te njenom utjecaju na okoliš, ekonomiju, društvene zajednice i kulturu
• pratiti usmena izlaganja vezana za tekstilnu i modnu struku te postavljati pitanja i sudjelovati u razgovoru o temama predviđenima u sadržaju kolegija
• čitati s razumijevanjem tekstove u časopisima i na internetu, te stručne tekstove vezane za sadržaj kolegija
• izraditi u manjoj grupi čitalački portfelj i pojmovnik koji obuhvaća sadržaj kolegija kao vježbu sažimanja naučenog sadržaja, prepoznavanja različitih razina važnosti informacija te suradničkog rada
• imenovati, definirati i primijeniti osnovne vještine potrebne za održavanje prezentacije te samostalno održati kraću prezentaciju na zadanu temu

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovna terminologija vezana za konstrukciju odjevnih predmeta, tekstilna vlakna, njihova svojstva i primjenu te ispredanje. Tehnike tkanja, vrste tkanina, njihova svojstva i primjena. Održivost u modnoj industriji. Izrada čitalačkog portfelja i pojmovnika. Prezentacijske vještine. Pripremanje i izvođenje kraće usmene prezentacije. Vježbe prepoznavanja razina važnosti informacija i sažimanja teksta. Vježbe aktivnog učenja i kritičkog razmišljanje unutar engleskog jezika struke.

Cilj predmeta

Usvajanje vokabulara engleskog jezika struke obuhvaćenog sadržajem kolegija. Razvijanje vještine slušanja, čitanja s razumijevanjem i govorenja. Razvijanje komunikacijskih vještina. Usvajanje i primjena prezentacijskih vještina. Razvijanje aktivnog učenja i kritičkog razmišljanja kao temeljima za uspješno ovladavanje sadržajem kolegija.

Literatura potrebna za ispit

  • Pisani materijali dobiveni na nastavi koji uključuju i poveznice na video materijale.

Engleski jezik III A

Povezane teme