unizg Pretraga

Njemački jezik III A

Nositelji

Antonia Treselj, predavač

šifra predmeta

36614

Studij, smjer

TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (1+1+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati, definirati i prepoznati temeljnu
terminologiju vezanu za tekstil i tekstilno okruženje;
•    pratiti verbalna izlaganja i stručne dijaloge na njemačkom jeziku
•    razviti stručni vokabular u vezi s tekstilnom terminologijom
•    opisati, tj. govoriti o glavnim tekstilnim područjima (tekstilnim sirovinama, predenju, tkanju, pletenju, oplemenjivanju, odijevanju, modnom dizajnu)
opisati tekstilne strojeve i uređaje na njemačkom jeziku;
•    usmeno prezentirati odabrane teme uz poštivanje
•    specifičnih komunikacijskih i kulturoloških obilježja gdje je njemački materinski jezik

Okvirni sadržaj predmeta

Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih područja tekstilstva i što korektnija primjena jezičnih i gramatičkih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom području što bi trebalo osposobiti za čitanje i praćenje stručne literature i vođenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog stručnog područja. Obuhvaćaju se sva glavna područja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveća pozornost se posvećuje modi i dizajnu.

Cilj predmeta

Daljnje razvijanje općih i specifičnih kompetencija: Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznačajnijih jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja, pisanja, prevođenja) i jezičnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatičkih i jezičnih cjelina važnih za stručnu literaturu).

Literatura potrebna za ispit

  • Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004. Zagrebu, 2004.

Dopunska literatura

  • Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1999.,
  • Uroić, M., Hurm, A., Njemačko – hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1996.

Njemački jezik III A

Povezane teme