unizg Pretraga

Vizualni jezik

Nositelji

doc. dr. sc. Karla Lebhaft

šifra predmeta

28922

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

studentske obveze nazočnost na predavanjima (3x opravdani izostanak), aktivno sudjelovanje na seminarima, izrada dva seminarska rada (vizualni/tekst), kolokvij (pismeni), ispit (usmeni)

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti terminologiju i metode formalne analize likovnog djela,
•    razvijanje i edukacija vizualnog opažaja
•    poznavanje vizualnog arhiva relevantnih djela iz povijesti i suvremenosti umjetnosti, arhitekture i dizajna
•    prepoznati elemente likovnih djela i likovnih tehnika. 
•    opisati umjetničku činjenicu

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje osnovnih elemenata likovnog izraza:linija, ploha, površina, boja; njihovih odnosa:kompozicija, omjera, razmjera, proporcija. Zakonitosti, svojstva i efekti koji iz tih odnosa proizlaze. Integracija elemenata u sve vrste likovnog izraza, s težištem na analizi tekstilnih i odjevnih tvorevina.

Cilj predmeta

Osvještavanje percepcije i stjecanje znanja o povijesti i suvremenosti vizualne kulture. 
Razvijanje sposobnosti vizualnog mišljenja, uspostavljanja aktivnog odnosa prema likovnom ostvarenju, keo i cjelokupnom likovnom okruženju. Uspostavljanje temelja za kompleksnije sagledavanje djela u kontekstu povijesti, društva, vremena i prostora.

Literatura potrebna za ispit

 • Hrvoje Turković: RAZUMIJEVANJE PERSPEKTIVE - teorija likovnog razabiranja, DURIEUX, ZAGREB, 2002
 • Jadranka Damjanov: Vizualni jezik i likovna umjetnost, Školska knjiga, Zagreb,1991.

  osnovna literatura (gimnazijski udžbenici za studente koji ih nisu ranije konzultirali)
 • Marcel Bačić, Jasenka Mirenić Bačić, Likovno mišljenje / Uvod u likovno mišljenje, Školska knjiga, Zagreb
 • Marijan Jakubin, Likovni jezik i likovne tehnike: temeljni pojmovi / Uvod u likovni jezik, Educa, Zagreb
 • Radovan Ivančević, Perspektive, Školska knjiga, Zagreb
 • Jadranka Damjanov, Likovna umjetnost I, prvi dio – uvod, Školska knjiga, Zagreb
 • Marijan Jakubin, Vodič kroz povijest umjetnosti + vremenska lenta, Školska knjiga, Zagreb
 • Jasenka Mirenić Bačić, Karmen Ratković, Likovna umjetnost 20. st., Školska knjiga, Zagreb
 • http://likovna-kultura.ufzg.hr/likovnijezik.htm
 • (http://likovna-kultura.ufzg.hr/kviz.htm)

Dopunska literatura

 • Johannes Itten: Kunst der Farbe
 • Rudolf Arnheim: Art and Visual Perception

  preporučena literatura
 • H.W. Janson, Povijest umjetnosti, izdanje dopunjeno Antologijom hrvatskih spomenika Radovana Ivančevića, Stanek, Varaždin, 2003.
 • Heinrich Wölfflin, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb, 1998.
 • Henri Focillon, Život oblika, Rako i Rako, Zagreb, 1995.
 • Edward Lucie-Smith, Dictionary of Art Terms, Thames & Hudson Ltd, London, 1984.
 • Heinrich Wölfflin, Tumačenje umjetničkih djela, u: Ideal, forma, simbol, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 1995.
 • E. H. Gombrich, Umjetnost i iluzija, Nolit, Beograd, 1984. (u izvorniku Art and Illusion, 1960. pr. Izd.)
 • Giulio Carlo Argan, Umjetničko i estetsko // Život umjetnosti, br. 21, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1974.
 • Gillio Dorfles, Kič: antologija lošeg ukusa, Golden marketing, Zagreb, 1997.
 • Hubert Damisch, Porijeklo perspektive, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2006.
 • Enciklopedija likovnih umjetnosti, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1960.
 • Enciklopedija hrvatske umjetnosti, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1994. (ili dopunjeno Vjesnikovo izdanje 2005.)
 • Filmska enciklopedija, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 1986.

  dopunska literatura (mnogi naslovi, iako obiluju vizualnim materijalima, neprevedeni su na hrv. jezik)
 • Edward Lucie-Smith, Umjetnost danas, Mladost, Zagreb, 1978. Catherine Millet, Suvremena umjetnost, MSU Zagreb, 2005.
 • Herbert Read, A concise history of modern painting, Thames and Hudson, London, 1974.
 • Herbert Read, Modern Sculpture, Thames and Hudson, London, 1964.
 • Bernard Blist?ne: A History of 20th Century Art, Flammarion, 2001. (ili u franc. izvorniku Une histoire de l'art du XXe si?cle, Beaux Arts Magazine, 1999.)
 • Art of the 20th Century I, II, uredio Ingo F. Walther, Taschen, Köln, 1998.
 • Art at the Turn of Millenium, Taschen, Köln, 1999.
 • Sculpture From Antiquity to the Present Day, Taschen, Köln, 2002.
 • Concepts of Modern Art, uredio Nikos Stangos, 1974.
 • Povijest umjetnosti, uredio Claude Frontisi, Larousse/Veble commerce, Zagreb, 2003. (loš prijevod)

Listanje časopisa, domaćih: Kontura, Oris, Čovjek i prostor, Zarez, Vijenac, Europski glasnik, Tvrđa, Život umjetnosti...; i inozemnih: ArtNews, Art Press, Flash Art, Domus, Casabella...

Pretraživanje web-a:

Vizualni jezik

Povezane teme