unizg Pretraga

Nacrtna geometrija A

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

SURADNICI

doc. dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir
dr. sc. Mikić Rozarija, poslijedoktorand

šifra predmeta

28912

Studij, smjer

TMD - preddiplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - preddiplomski, smjer Modni dizajn

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave. Izrađeni programi.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne i praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    uočiti i objasniti odnose među objektima u prostoru
•    definirati i objasniti osnovne pojmove projiciranja (u Mongeovoj metodi i metodi perspektive)
•    prikazati (jednostavniji) objekt u prostoru metodom paralelnog projiciranja (Mongeova metoda – prikaz pomoću tlocrta, nacrta, bokocrta).
•    zaključiti na osnovu tlocrta i nacrta (i ev. bokocrta) o kojem se objektu radi i skicirati ga,
•    (re)konstruirati objekt u perspektivi (na osnovu
tlocrta i nacrta), dakle onako kako ga naše oko vidi (kao fotografija).
•    podijeliti dužinu u zlatnom rezu, te primijeniti omjer zlatnog reza u drugim konstrukcijama.

Okvirni sadržaj predmeta

Zlatni rez. Krivulje drugog reda. Ortogonalno (Mongeovo) projiciranje na dvije/tri okomite ravnine. Kosa aksonometrija. Perspektiva.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da student postigne razvijene sposobnosti promatranja i vizualnog percipiranja, razvijenu prostornu percepciju te razvijen smisao za red i preciznost, da se upozna i ovlada s različitim metodama prikaza 3D objekata pomoću 2D slika/crteža, da razvije produktivno i stvaralačko mišljenje (koje se očituje u sposobnosti primjene poznatih metoda rješavanja na nove zadatke, u analizi problema i traženju različitih mogućnosti rješavanja, u ispitivanju tih mogućnosti i njihovoj verifikaciji) te da stečeno znanje zna primijeniti u praksi.

Literatura potrebna za ispit

  • V.Szirovicza, A.Sliepčević: Nacrtna geometrija I. i II. dio, Element, Zagreb, 1997.
  • K.Horvatić-Baldasar, I.Babić: Nacrtna geometrija, SAND doo, Zagreb, 1997.

Dopunska literatura

  • V.Niče: Deskriptivna geometrija I. i II. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

Nacrtna geometrija A

Povezane teme