unizg Pretraga

CAD/CAM u tekstilstvu

Nositelji

prof. dr. sc. Željko Penava

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij, pismeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni svi predmeti iz prethodne godine

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Osnove računalnog dizajna. Računalni programi za kompoziciju listovnih i žakarskih tkanina, te razradu uzoraka pri izradi pletiva. Povezivanje dizajna tkanine na računalu sa elektronski upravljanim listovnim i žakarskim strojem. Osnovna načela pisanja upravljačkih programa za izradu metražnih pletiva. Mjerenje različitih fizikalnih parametara u procesima predenja, tkanja i pletenja računalom. Pisanje računalnih programa za izradu početka pletanja, strukturalnih uzoraka, dvobojnih i trobojnih žakar uzoraka kod pletiva.

Cilj predmeta

Rad na CAD/CAM programima kog proizvodnje pređa, tkanina, glatkih i uzorkovanih pletiva, kao i primjena različitih pomočnih programa. Individualni rad na računalnim programima za konstrukciju tkanina i pletiva. Izrada individualne konstrukcije plošnog proizvoda. Različita mjerenja procesnih parametara u procesima predenja, tkanja i pletenja. Stjecanje znanja za individualni rad na strojevima upravljanim računalima u područjima predenja, tkanja i pletenja.

Literatura potrebna za ispit

  • M.A. Hann, G.M. Thomson: The Geometry of Regular Repeating Patterns, The Textile Institute, Manchester, 1992
  • McCreight D J, R W Feil, J H Booterbaugh, E E Backe: Short staple spinning, Woodhead Publishing Limited, 1999
  • Raz S.: Flat Knitting, Bamberg 1991.
  • V.Orešković, J. Hađina: Vezovi i konstrukcija tkanina listovnog tkanja, Viša tehnička škola, Bihać, 1982

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz časopisa Tekstil, Zagreb

CAD/CAM u tekstilstvu

Povezane teme