unizg Pretraga

Teorija i analiza troškova u tekstilstvu

Nositelji

Kristina Maršić, dipl. oec., predavač
doc. dr. sc. Alica Grilec

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Kolokvij, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje predavanjima; izrada, predaja vježbi i seminara; pozitivno ocjenjene vježbe i seminari.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

I. POJMOVNO ODREĐENJE I VRSTE TROŠKOVA. A) VRSTE TROŠKOVA (i) po prirodi, (ii) funkciji, (iii) obuhvatu (iv) zavisnosti, (v) količini učinka, (vi) specifičnosti u tekstilstvu; B) TROŠKOVI PO MJESTU I NOSIOCIMA; C) TROŠKOVNA OVISNOST O PROMJENAMA ISKORIŠENOSTI KAPACITETA. D) KRETANJE I ZONE KRETANJA TROŠKOVA; TROŠKOVNA REAGIBILNOST I TROŠKOVAN REMANACIJA; E) METODE IZNALAŽENJA I ODVAJANJA STALNIH I PROMJENJLJIVIH TROŠKOVA. F) SPECIFIČNOST I ANALIZA TROŠKOVA U TEKSTILSTVU G) PRIMJENA TEORIJE TROŠKOVA U POLITICI CIJENA U TEKSTILU U RAZLIČITIM TRŽIŠNIM UVJETIMA. H) KALKULACIJE, POJAM NAČELA I METODE KALKULACIJE

Cilj predmeta

Razvijanje općih spoznaja o komplementarnosti tehnološko-troškovnih znanja u tekstilstvu kao preduvijeta konkuretntosti. Kao specifične kompetenicije ovim bi se modulom stekla neophodna znanja o troškovima kao podlozi za uspješni management poduzeća u tekstilstvu. Poznavanje općih zakonitosti troškova i posebitosti u tekstilstvu stvara se nužna pretpostavka za rast konkurentnosti u tekstilstvu i modi te stvara solidna pretpostavak za uspješan menagement na mikro i makro razini.

Literatura potrebna za ispit

  • Jelavić, A; Ravlić, P.; Starčević, A.; Šamanović, (1995.): EKONOMIKA PODUZEĆA; Ekonomski fakultet Zagreb u suradnji s Ekonomskim fakultetom Rijeka i Ekonomski fakultet Split; Zagreb. )
  • Ruža, F., Veselica, V., Cingula, M., Vranešević, T., Dvorski, S, (2002): EKONOMIKA PODUZEĆA, Uvod u poslovnu ekonomiju, TIVA, Varaždin
  • Tratnik, M.: Interni materijali, predavanja i vježbi, Zagreb, 2001
  • Grubišić, D.: Poslovna ekonomika, Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet, 2013.

Dopunska literatura

  • Koutsoyiannis, A.(1996.): MODERNA MIKROEKONOMIKA; MATE d.o.o, Zagreb Samuelson,
  • Paul., A.; Nordhaus, William, D.,(2000.): EKONOMIJA, MATE d.o.o., Zagreb.
  • Popović, Ž., (1993.): EKONOMSKA ANALIZA POSLOVNJA, Informator, Zagreb.

Teorija i analiza troškova u tekstilstvu

Povezane teme