unizg Pretraga

Teorija i analiza troškova u tekstilstvu

Nositelji

doc. dr. sc. Maja Stracenski Kalauz

SURADNICI

dr. sc. Kristina Maršić, viši predavač

Šifra predmeta 

43902

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pohađanje predavanjima; izrada, predaja vježbi i seminara; pozitivno ocjenjene vježbe i seminari.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Seminar

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati važnost sustavnog praćenja troškova na poslovne odluke i temelje njihove analize odnosno važnost znanja troškovne ekonomije u poslovanju poduzeća tekstilnog sektora,
•    analizirati i primijeniti temeljne analitičke metode praćenja i dijagnostike ponašanja pojedinih troškova u različitim poslovnim uvjetima poduzeća i njegovim poslovnim funkcijama,
•    Izraditi pojednostavljenu strategiju razvrstavanja i praćenja troškova (tekstilnog) poduzeća sukladno zahtjevima kod donošenje pojedinih poslovnih odluka,
•    Dijagnosticirati dinamiku ponašanja troškova, rangirati je i sugerirati menadžmentu racionalno
troškovno supstituiranje (niže razine progresije ili degresije) u funkciji jačanja troškovne konkurentnosti poslovanja, 
•    Izraditi osnovnu strukturu kalkulacije proizvoda, respektirajući temeljna načela kalkulativnog postupka.
 

Okvirni sadržaj predmeta

I. POJMOVNO ODREĐENJE I VRSTE TROŠKOVA. A) VRSTE TROŠKOVA (i) po prirodi, (ii) funkciji, (iii) obuhvatu (iv) zavisnosti, (v) količini učinka, (vi) specifičnosti u tekstilstvu; B) TROŠKOVI PO MJESTU I NOSIOCIMA; C) TROŠKOVNA OVISNOST O PROMJENAMA ISKORIŠENOSTI KAPACITETA. D) KRETANJE I ZONE KRETANJA TROŠKOVA; TROŠKOVNA REAGIBILNOST I TROŠKOVAN REMANACIJA; E) METODE IZNALAŽENJA I ODVAJANJA STALNIH I PROMJENJLJIVIH TROŠKOVA. F) SPECIFIČNOST I ANALIZA TROŠKOVA U TEKSTILSTVU G) PRIMJENA TEORIJE TROŠKOVA U POLITICI CIJENA U TEKSTILU U RAZLIČITIM TRŽIŠNIM UVJETIMA. H) KALKULACIJE, POJAM NAČELA I METODE KALKULACIJE

Cilj predmeta

Opći je cilj osposobiti studente studijskog programa PMT-a za analitičko i kauzalno promišljanje o značenju ekonomike troškova u poslovanju na mikro i makro gospodarskoj razini. Kroz primjere i praktičnu nastavu te samostalni rad studenata, cilj je studente osposobiti za samostalno praćenje i ekonomsku analizu troškova poslovanja, s naglaskom na troškove rada, specifične za odjevni sektor tekstila. Studenti trebaju svladati primjenu temeljnih analitičkih načela i metoda ekonomike troškova, dijagnosticirati strukturu i dinamiku troškova, interpretirati je i dati utilitarnu preporuku za poželjne troškovne korekcije u kratkom i dugom roku poslovanja.  

Literatura potrebna za ispit

  • Jelavić, A; Ravlić, P.; Starčević, A.; Šamanović, (1995.): EKONOMIKA PODUZEĆA; Ekonomski fakultet Zagreb u suradnji s Ekonomskim fakultetom Rijeka i Ekonomski fakultet Split; Zagreb. )
  • Ruža, F., Veselica, V., Cingula, M., Vranešević, T., Dvorski, S, (2002): EKONOMIKA PODUZEĆA, Uvod u poslovnu ekonomiju, TIVA, Varaždin
  • Tratnik, M.: Interni materijali, predavanja i vježbi, Zagreb, 2001
  • Grubišić, D.: Poslovna ekonomika, Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet, 2013.

Dopunska literatura

  • Koutsoyiannis, A.(1996.): MODERNA MIKROEKONOMIKA; MATE d.o.o, Zagreb Samuelson,
  • Paul., A.; Nordhaus, William, D.,(2000.): EKONOMIJA, MATE d.o.o., Zagreb.
  • Popović, Ž., (1993.): EKONOMSKA ANALIZA POSLOVNJA, Informator, Zagreb.

Teorija i analiza troškova u tekstilstvu

Povezane teme