unizg Pretraga

Statistički praktikum

NOSITELJ

izv. prof. dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir

ŠIFRA PREDMETA

230125

STUDIJ, SMJER

TTI – diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI – diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI – diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

SATNICA

4 (2+0+2)

ECTS

4

PROVJERA ZNANJA

Seminarski rad, usmeni ispit

OBLIK PROVOĐENJA NASTAVE

Predavanja, seminari

ISHODI UČENJA

Student će biti u stanju:

 • ocijeniti koji je odgovarajući grafički prikaz za dane statističke podatke u računalnom programu za statističku analizu,
 • stvoriti tablični prikaz statističkih podataka i kombinirati odgovarajuće statističke formule za računanje parametara iz deskriptivne statistike u računalnom programu za statističku analizu,
 • utvrditi koji je odgovarajući skup alata za analizu u računalnom programu za statističku analizu, te vrjednovati realne podatke iz tekstilne tehnologije korištenjem statističkih metoda,
 • kritički prosuđivati koji je odgovarajući statistički test za analizu podataka te utvrditi istinitost početne statističke hipoteze,
 • argumentirati mišljenje o konkretnom praktičnom primjeru iz tekstilne tehnologije pomoću statističke metodologije,
 • prezentirati rezultate mjerenja/ispitivanja korištenjem računalnog programa za statističku analizu.

OKVIRNI SADRŽAJ PREDMETA

Prikupljanje i organizacija podataka. Metode opisivanja kvalitativnih i numeričkih podataka. Prikazivanje osnovnih statističkih vrijednosti. Populacijski parametri (mjere centralne tendencije, mjere raspršenosti podataka, mjere asimetrije i zaobljenosti). Odabir parametarskog modela i prilagodba podacima. Testovi prilagodbe. Statistički testovi o očekivanju, o varijanci, o distribuciji općenito. Test o proporciji. Regresijska analiza. Provjera hipoteze nezavisnosti. Test o korelaciji. Usporedba dviju populacija. Usporedba više populacija.

CILJ PREDMETA

Cilj predmeta je stjecanje vještina u primjeni statističkih metoda u tekstilnoj tehnologiji korištenjem računalnog programa za statističku analizu.

LITERATURA POTREBNA ZA ISPIT

 • M. Benšić, N. Šuvak - Primijenjena statistika, Sveučilište J.J. Strossmayera, Odjel za matematiku, Osijek, 2013.
 • Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

DOPUNSKA LITERATURA

 • K. Krulić Himmelreich, K. Smoljak, Statistika, Fakultetski udžbenik u e-obliku, Zagreb, 2013.
 • McPherson, Applying and Interpreting Statistics, a comprehensive Guide, Springer-Verlag, Berlin, 2001.
 • A. Sen, M. Srivastava, Regression analysis: Theory, Methods, and Applications, Springer-Verlag, New York, 1990.
 • J.P. Marques de Sa, Applied Statistics using SPSS, Statistica, Matlab and R, Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg, 2007

Statistički praktikum