unizg Pretraga

Matematika II

NositeljI

izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić
izv. prof. dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir

Šifra predmeta

44166

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

 

Oblik provođenja nastave

 

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    interpretirati matematičke definicije i matematički dokaz,
•    primijeniti metode dokazivanja, dokazivati analogne tvrdnje,
•    povezatirazličite koncepte i rezultate i primjenjivati ih,
•    pokazati vještine računanja i koristiti matematičke procedure i algoritme,
•    analizirati i riješiti matematičke probleme vezane uz usvojene matematičke koncepte i modelirati situaciju izvan matematičkog konteksta,
•    usvojiti osnovna znanja iz vektora, analitičke
•    geometrije prostora, funkcija više varijabli, nizova i redova i diferncijalnih jednadžbi.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Vektori. Analitička geometrija prostora. Funkcije više varijabli. Redovi. Diferencijalne jednadžbe.

Cilj predmeta

Studenti će  usvojiti osnovna znanja iz vektora i analitičke geometrije prostora, funkcija više varijabli, nizova i redova i diferncijalnih jednadžbi.

Literatura potrebna za ispit

  • T. Bradić, J. Pečarić, R. Roki, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb, 1999.
  • B.P.Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga , Zagreb
  • V.P. Minorski, Zbirka zadataka iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb

Dopunska literatura

  • Murray, Spiegel, Advanced Mathematics for Engineers and Scientist, Schaum's Outline Series, McGraw Hill Company

Matematika II

Povezane teme