unizg Pretraga

Matematika II

Nositelji

Akademik Josip Pečarić
izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Okvirni sadržaj predmeta

Vektori. Analitička geometrija prostora. Funkcije više varijabli. Redovi. Diferencijalne jednadžbe.

Cilj predmeta

Ovaj program daje matematičke osnove iz navedenih poglavlja neophodne za praćenje inžinjerskih kolegija.

Literatura potrebna za ispit

  • T. Bradić, J. Pečarić, R. Roki, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb, 1999.
  • B.P.Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga , Zagreb
  • V.P. Minorski, Zbirka zadataka iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb

Dopunska literatura

  • Murray, Spiegel, Advanced Mathematics for Engineers and Scientist, Schaum's Outline Series, McGraw Hill Company

Matematika II

Povezane teme