unizg Pretraga

Matematika II

Nositelj

izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

SURADNICI

dr. sc. Rozarija Mikić, poslijedoktorand

Šifra predmeta

44166

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    interpretirati matematičke definicije i matematički dokaz,
•    primijeniti metode dokazivanja, dokazivati analogne tvrdnje,
•    povezatirazličite koncepte i rezultate i primjenjivati ih,
•    pokazati vještine računanja i koristiti matematičke procedure i algoritme,
•    analizirati i riješiti matematičke probleme vezane uz usvojene matematičke koncepte i modelirati situaciju izvan matematičkog konteksta,
•    usvojiti osnovna znanja iz vektora, analitičke
•    geometrije prostora, funkcija više varijabli, nizova i redova i diferncijalnih jednadžbi.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Vektori. Analitička geometrija prostora. Funkcije više varijabli. Redovi. Diferencijalne jednadžbe.

Cilj predmeta

Studenti će  usvojiti osnovna znanja iz vektora i analitičke geometrije prostora, funkcija više varijabli, nizova i redova i diferncijalnih jednadžbi.

Literatura potrebna za ispit

  • T. Bradić, J. Pečarić, R. Roki, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb, 1999.
  • B.P.Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga , Zagreb
  • V.P. Minorski, Zbirka zadataka iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb

Dopunska literatura

  • Murray, Spiegel, Advanced Mathematics for Engineers and Scientist, Schaum's Outline Series, McGraw Hill Company

Matematika II

Povezane teme