unizg Pretraga

Projektiranje Jacquard tkanina

Nositelji

prof. dr. sc. Željko Penava

Šifra predmeta

43958

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Program

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Analizirati žakarske tkanine s aspekta strukturnih i geometrijskih parametara
•    Razlikovati uzorke žakarskih od listovnih tkanina s obzirom na tehnologiju izrade
•    Objasniti konstrukcijske elemente žakarske tkanine
•    Samostalno kreirati uzorke žakarskih tkanina za različite namjene
•    Opisati tehnologiju žakarskog tkanja
 

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela žakardskih strojeva prema finoći i razvoju. Podjela i projektiranje tkanina u žakardskoj tehnici prema namijeni, vrsti žakardskog stroja i složenosti izrade. Skraćeni način crtanja uzornica i analiza parametara tkanina s jednim i više sustava niti u osnovi i potki. Proračun utroška materijala po jedinici proizvoda. Postupci pripreme i programa veza prema vrsti i modernizaciji žakardskog stroja. Strukturna i vezna analiza tkanina prema složenosti tkanja.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja projektiranja najsloženijih žakardskih tkanina izrađenih na najsloženijim tkalačkim strojevima u zavisnosti od stupnja opremljenosti i razvoja stroja. Stjecanje znanja i vještine dekomponiranja žakardskih tkanina s jednim i više susutava niti u osnovi i potki. Razvijanje kreativnih sposobnosti i ideja u dizajnu i konstrukciji tkanina.

Literatura potrebna za ispit

  • Jakšić D.: Projektiranje in konstrukcija tekstilija, NTF, odelek za tekstilstvo Ljubljana, 1988.
  • Dufek J.: Vazby žaharskih tkanin, SPN Praha, 1967.

Projektiranje Jacquard tkanina

Povezane teme