unizg Pretraga

Sociologija kulture D

Nositelji

Doc. dr. sc. Tonči Valentić

Šifra predmeta

43953

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

2 (2+0+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Predavanja, literatura i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Seminari

Vrsta vježbi

Auditorne, seminar

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
-    uočiti specifičnosti sociologijskog pristupa kulturi u modernom i postmodernom društvu
-    napisati esej kao preduvjet za samostalnu analizu mode u globalnim uvjetima medijske reprezentacije kulture
-    razumjeti specifičnost mode unutar složenog područja kulture kao načina kolektivnog i individualnog identiteta
-    analizirati različite paradigme kulture u globalno doba
-    uspostavljati multikulturalne i interkulturalne odnose u suvremenoj kulturi i modi
-    primijeniti znanja u oblikovanju vlastitog koncepta mode kao novog kreativnog identiteta kulture
 

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u suvremene sociologijske teorije kulture (cultural studies, antropologija kulture, postmarksizam, dekonstrukcionizam, simbolički interakcionizam); Povijesna artikulacija pojma kulture od novoga vijeka do postmoderne; Kultura i civilizacija; Kultura i pojam društva; Odnos kulturnog razvitka i tehnologijskog napretka; Popularna, masovna i potrošačka kultura; Kontrakultura i subkulture; Ideologijska mobilizacija kulture; Nacionalna kultura i ""World Culture""; Status kulture u doba globalizacije; Kultura i stilovi života; Novi mediji, komunikacije i kultura; Postmoderna kultura i postindustrijsko društvo; Multikulturalizam i novi kulturni identiteti; Tijelo, moda i kulturne razlike

Cilj predmeta

Osposobiti studente za sociologijsko razumijevanje suvremenih procesa globalizacije kulture u postindustrijskim društvima. Stoga uvod u razumijevanje procesa stvaranja novih društvenih struktura, elita i identiteta iziskuje interakciju teorijskih spoznaja sociologije globalizacije koja u svoje središte postavlja novi pojam kulture. Studentima se pruža cjelovita informacija o preobrazbama kulture u globalno doba kroz kritičku diskusiju o različitim teorijama društvenih znanosti danas koje se bave kulturom (cultural studies, socijalni konstruktivizam, postmodernizam). U doba opće kulturalizacije društva i mnoštva životnih stilova pojedinca, kultura određuje komunikacijske mreže odnosa između zajednica i skupina, a bez razumijevanja kulturalnoga zaokreta u doba globalizacije (cultural turn) nije moguć znanstveni uvid u suvremeno modu i nove interdisciplinarne studije mode (fashion studies). Predmet razvija sposobnost sustavnog kritičkog mišljenja i razvitak kreativnog procesa učenja kroz seminare kao oblike sučeljavanja mišljenja i intenzivnog studija najnovije literature iz područja sociologije kulture.

Literatura potrebna za ispit

  • Michael Haralambos, UVOD U SOCIOLOGIJU, Globus, Zagreb, 1989.
  • Francis Fukuyama, KRAJ POVIJESTI I POSLJEDNJI ČOVJEK, HSN, Zagreb, 1994.
  • Terry Eagleton, IDEJA KULTURE, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
  • Inga TomićKoludrović - Anči Leburić, SOCIOLOGIJA ŽIVOTNOG STILA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
  • Manuel Castells, USPON UMREŽENOG DRUŠTVA, Golden Marketing, Zagreb, 2001,

Dopunska literatura

  • Jukka Grunow, SOCIOLOGIJA UKUSA, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
  • Norbert Elias, O PROCESU CIVILIZIRANJA, Antibarbarus, Zagreb, 1996.
  • Mike Featherstone, CONSUMER CULTURE AND POSTMODERNISM, SAGE, London, 1990.
  • Philip Smith, CULTURAL THEORY: An Introduction, Blacwell, Oxford, 2001.

Sociologija kulture D

Povezane teme