unizg Pretraga

Energetika

Nositelji

doc. dr. sc. Ivana Špelić

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Šifra predmeta

43899

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, seminarski radovi, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Seminar

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Primijeniti temeljne principe energetike.
•    Opisati ulogu energetike u raznim granama industrije.
•    prepoznati nosioca energije, njihova značajka te primjena u tekstilnoj tehnologiji.
•    Provesti program gospodarenja energijom u industriji.
•    Definirati obnovljive izvore energije te njihovu mogućnost primjene u posebno energetski intenzivnim tehnološkim procesima.
•    prepoznati mogućnosti sačuvanje energije u procesnoj industriji, posebice u tekstilnoj.
•    sagledati i riješiti energetske probleme u tekstilnoj industriji
 

Okvirni sadržaj predmeta

Klsifikacija oblika energije;energetski modeli:potrebe,opskrba,potrošnja prema vrstama energenata; energenti:podjela,primjena,kriterij raspoloživoati i ekonomičnosti energenata; pretvorbe:neposredna i postepena, termodinamičke, gospodarstvene i ekološke osnove, klasična goriva, osnove procesa izgaranja, uređaji za pretvorbu primarnih i transformiranih oblika; gospodarenje energijom: proračun i kontrola svih oblika energije, stupnjevi učinkovitosti, iskorištenje kapaciteta, racionalno korištenje energije u postojećim postrojenjima; poboljšanje: vrste, način i mjesto, uzroci i vrste gubitaka energije, količina otpadne topline, optimalna energetska struktura pri proizvodnji, pretvorbi i potrošnji, održivi razvoj; kogeneracija; sačuvanje energije u tekstilnim procesima.

Cilj predmeta

Znanje o primarnim i transformiranim oblicima energije te racionalna potrošnja energenata posebice u industriji, što je imperativ kako za daljnji studij tako i rad u praksi

Literatura potrebna za ispit

  • H. Požar: Osnove energetike 1,2,3, Školska knjiga, Zagreb 1992.
  • C.J. Cleveland, Editor, Encyclopedia of Energy, Vol.1-6, Elsevier, San Diego 2004.
  • Studentima se preporuča koristiti članke iz časopisa npr.: Tekstil, Energy, Energy Conversion and Management etc.

Dopunska literatura

  • G. Boyle, Edition, Renewable Energy, Power for Sustainable Future, Oxford University Press, Oxford, 1966.
  • V.M. Brodyanska et al., The Efficiency of Industrial Processes, Elsvier, London, 1994.
  • F.K: Kreith, R.E.West, Energy Efficiency, CRT Press, New York, 1997.
  • Y.M.El-Sayed, The Thermoeconomics of Energy Conversions, Elsevier, San Diego, 2003.

Energetika

Povezane teme