unizg Pretraga

Kompozitni materijali

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar
doc. dr. sc. Emilija Zdraveva
doc. dr. sc. Boris Jalušić

suradnici

 

Šifra predmeta

43914

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti statičke i deformacijske zakonitosti na kojima se temelje postupci inženjerske analize kompozita
•    opisati armiranje ili ojačavanje kompozita prema načelu sendviča
•    interpretirati mehaničko ponašanje tekstilnih kompozita na mikro i makro skali,
•    analizirati proračun višeslojnih tekstilnih kompozita
•    sudjelovati u izvedbi elektropredenog kompozita na fakultetskoj opremi.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Geometrijska i prostorna obilježja kompozita (udio, veličina, oblik, raspodjela i orijentacija). Makro, mezo i mikro skala. Nanokompoziti. Česticama ojačani kompoziti (velike čestice i disperzijska ojačanja). Vlaknima ojačani kompoziti (kontinuirani ili diskontinuirani). Struktutni kompoziti (laminati, sendvič). Hibridni organsko/anorganski kompoziti. Duromerni i elastomerni (gumirani) kompoziti, Povezivanje kompozita, ojačalo i matrica. Biljna vlakna (lan, konoplja, juta) kao ojačavala u plastomernim kompozitima. Polimerni vlaknima ojačani kompoziti (staklenim, ugljičnim, aramidnim, polietilenskim i dr.). 3-D vlaknasti kompoziti. Orijentacija vlakana. Slojasta i plošna struktura tkanja kao način ojačavanja. Dvodimenzionalni slojevi.

Cilj predmeta

Savladati osnove primjene metoda statike i čvrstoće u inženjerskoj analizi tijela kompozitnog presjeka dobivenog ojačavanjem prema načelu sendviča ili armiranjem.

Literatura potrebna za ispit

  • Budimir Mijović, Ante Agić: Mikromehanika tekstilnih kompozita, polimeri, 23 (6), 140-145, 2002.

Kompozitni materijali

Povezane teme