unizg Pretraga

Mjerenje i automatsko vođenje procesa

Nositelji

doc. dr. sc. Miljenko Krhen

Šifra predmeta

43901

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Kolokvirane laboratorijske vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati osnovne pojmove o mjerenju, mjernom pretvorniku i mjernom signalu,
•    opisati mjerne pretvornike različitih namjena i njihove karatkeristike
•    povezati mjerne pretvornike na računalo,
•    primijeniti znanje na pripremu mjernih podataka za računalnu obradu,
•    primijeniti stečeno znanje na pripremu jednostavnih mjerenja u realnim okruženjima
•    opisati postupke automatskog vođenja procesa te njihovu primjenu na području tekstilnih tehnologija.
•    opisati osnovne pojmove vezane uz automatsko upravljanje procesima
 

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovni pojmovi o mjerenju, mjernom pretvorniku i mjernom signalu. Međunarodni SI sustav jedinica. Mjerne pogreške. Mjerni pretvornici (gibanje, sila, tlak, temperatura, vlažnost, razina, protok, kemijski sastav itd.) Zapisivanje i pohrana izmjerenih podataka. Automatsko vođenje procesa. Primjena računala u automatskom vođenju procesa. Automatsko vođenje procesa u tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Cilj predmeta

Mjerenje i automatsko vođenje procesa treba studentima pružiti temeljna znanja sa područja upravljanja proizvodnih procesa. Znanja s ovog predmeta biti će primjenjiva kao osnov na kojem će se u drugim predmetima rarzađivati konkretne tehnologije koje se primjenjuju u tehnološkim procesima tekstilne i odjevne industrije.

Literatura potrebna za ispit

  • Hudec G. (2004) Mjerenje i automatsko vođenje procesa, Zagreb, Tekstilno tehnološki fakultet
  • Bego V. (2003) Mjerenje u elektrotehnici, Zagreb: Tehnička knjiga

Mjerenje i automatsko vođenje procesa

Povezane teme