unizg Pretraga

Modeli mehaničkog ponašanja materijala

Nositelji

doc. dr. sc. Boris Jalušić
doc. dr. sc. Emilija Zdraveva

Šifra predmeta

43956

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati mogućnosti primjene pojedinih modela mehaničkog ponašanja u inženjerskim analizama,
•    primijeniti Hookeov zakon u jednostavnijim ravninskim i prostornim problemima linearno elastičnog deformiranja izotropnih i ortotropnih materijala,
•    analizirati proces deformiranja jednostavnijeg sustava tijela iz elastično idealno plastičnog materijala, uključujući određivanje zaostale deformacije, 
•    definirati osnove kriterija i teorije plastičnosti višeosno napregnutog stanja,
•    definirati osnove teorije reoloških modela viskoelastičnog ponašanja materijala,
•    primijeniti jednostavne reološke modele u analizi i prognozi viskoelastičnog ponašanja materijala,
•    definirati osnove vibracijske problematike diskretnih sustava,
•    primijeniti Rayleighjevu metodu u približnoj vibracijskoj analizi jednostavnih diskretnih i kontinuiranih mehaničkih sustava.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Tenzorska priroda naprezanja i deformacije. Linearna elastičnost: Hookeov zakon za izotropna i ortotropna tijela. Nelinearna elastičnost pri rastezanju tekstila. Model za opis bilinearne karakteristike. Elastoplastičnost: jednoosni model, kriteriji plastičnosti i zakon deformiranja pri višeosnom stanju naprezanja. Viskoelastičnost: pojam puzanja i relaksacije. Jednostavni reološki modeli za opis viskoelastičnog ponašanja metrijala. Rastezanje i savijanje kompozita dobivenih ojačavanjem vlaknima.

Cilj predmeta

Upoznati studente s osnovnim osobinama modela za opis elastičnog, plastičnog, viskoelastičnog i vibracijskog ponašanja materijala s osvrtom na mogućnosti primjene u tekstilnom inženjerstvu.

LITERATURA POTREBNA ZA ISPIT

Željko Šomođi: MODELI MEHANIČKOG PONAŠANJA MATERIJALA – interni nastavni materijali u pripremi za skripta, kopije će se podijeliti studentima na nastavi

Modeli mehaničkog ponašanja materijala

Povezane teme