unizg Pretraga

Mehanika tekstila

Nositelji

doc. dr. sc. Boris Jalušić
Doc. dr. sc. Emilija Zdraveva

SURADNICI

 

Šifra predmeta

43900

Studij, SMJER

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti teoriju lančanice u opisu ravnotežnog oblika provješenog užeta,
•    primijeniti Hookeov zakon u jednostavnijim ravninskim i prostornim problemima napregnuto deformacijskog stanja,
•    analizirati konstante elastičnosti u općim pravcima ortotropnog materijala,
•    prepoznati mogućnosti i ograničenja općeg oblika Hookeovog zakona u karakterizaciji tekstila kao tipičnog ortotropnog materijala,
•    prepoznati tipične probleme tekstilne mehanike vezane za pojavu izvijanja,
•    primijeniti zakonitosti naprezanja i deformiranja u jednostavnim membranama kao modelima dijelova odjevnih predmeta ili drugih sličnih tekstilnih proizvoda,
•    interpretirati osnove energetskih metoda u određivanju elastičnih deformacija, posebno u primjeni pri deformacijskoj analizi tekstilne strukture,
•    opisati i analizirati diskretizirani model u opisu i analizi nelinearnog vlačnog ponašanja tkanine.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Ravnotežni oblik provješenog užeta: parabolična i hiperbolična lančanica - odnosi duljine, raspona, provjesa i napetosti. Naprezanja u cilindričnim i sferičnim membranama, kut polaganja niti pri ojačavanju cijevi. Izvijanje: Eulerova formula, diskretni model, izvijanje preskokom u plitkom štapnom sistemu; deformiranje po izvijanju - prijelaz iz nestabilnog u stabilni ravnotežni položaj, pad tkanine kao problem stabilnosti. Energija deformacije, energetske metode u određivanju pomaka, primjena u modeliranju mehaničkih svojstava tkane ili pletene tekstilije.

Cilj predmeta

Upoznati studente sa sadržajem i primjenom odabranih poglavlja mehanike vezanih za opis i analizu mehaničkog ponašanja tijela iz tekstilnih i sličnih materijala.

LITERATURA POTREBNA ZA ISPIT

  • Željko Šomođi: MEHANIKA TEKSTILA – interni nastavni materijali u pripremi za skripta, kopije će se podijeliti studentima na nastavi.

Mehanika tekstila

Povezane teme