unizg Pretraga

Nekonvencionalni sustavi predenja

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar

Šifra predmeta

43952

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti način (postupke) izrade nekonvencionalnih pređa
•    primjeniti različite postupke izrade nekonvencionalnih pređa
•    izraditi planove predenja za izradu pređa iz različitih mješavina kako u pogledu sirovine tako i u pogledu različitih postotaka pojedinih komponetni u mješavini
•    analizirati i kritički rasuđivati o pojedinim postupcima posebno kada se analiziraju postupci izrade pređa iz različitih sirovina
•    definirati značaj sustava kontrole i upravljanja suvremenih procesa proizvodnje nekonvencionalnih pređa
•    izračunati tehničko-tehnološke parametre strojeva (proizvodni učinak, parcijalna istezanja, količinu otpada itd.)
•    procijeniti parametre kvalitete u ovisnosti o tehnologiji, sirovini i namjeni pređe (nejednoličnost, greške na pređi, rastezna svojstva)
•    analizirati razlike u svojstvima nekonvenionalnih i konvencionalne (prstenaste) pređe
 

Okvirni sadržaj predmeta

Sirovine i postupci za izradu nekonvencionalnih pređa. Nekonvencionalne tehnike predenja: rotorsko, aerodinamičko, frikcijsko, samouvojno, predenje obavijanjem i elektrostatsko predenje. Svojstva nekonvencionalnih pređa. Novi pravci razvoja u području predenja. Kvaliteta nekonvencionalnih pređa i usporedba s prstenastom pređom.

Cilj predmeta

Osposobljavanje studenata za izradu nekonvencionalnih pređa u suvremenim procesima proizvodnje. Ovladavanje principima i tehničko-tehnološkim parametrima procesa izrade rotorske, aerodinamičke, frikcijske, amouvojne pređe te pređe dobivene obavijanjem. Upoznavanje s sustavima upravljanja te CIM sustavima u procesima izrade nekonvencionalnih pređa.

Literatura potrebna za ispit

  • McCreight D. J., R. W. Feil, J. H. Booterbaugh, E. E. Backe: Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Limited, 1999
  • Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana., 1990
  • Simpson W.S. And G.H.Crawshaw: Wool: Science and technology, Woodhead Publishing limited, Cambridge, 2002

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST

Nekonvencionalni sustavi predenja

Povezane teme