unizg Pretraga

Nekonvencionalni sustavi predenja

Nositelji

prof. dr. sc. Zenun Skenderi

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Sirovine i postupci za izradu nekonvencionalnih pređa. Nekonvencionalne tehnike predenja: rotorsko, aerodinamičko, frikcijsko, samouvojno, predenje obavijanjem i elektrostatsko predenje. Svojstva nekonvencionalnih pređa. Novi pravci razvoja u području predenja. Kvaliteta nekonvencionalnih pređa i usporedba s prstenastom pređom.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se student upozna s sirovinama i postupcima izrade nekonvencionalnih pređa iz pamučnih, vunenih i vlasastih kemijskih vlakana te mješavina prirodnih i kemijskih vlakana. Posebno se obrađuje, rotorsko, aerodinamičko, frikcijsko i predenje obavijanjem. Student se nadalje upoznaje s osnovnim postupcima obrade i dorade pređa, te tehničkim i tehnološkim parametrima koji osiguravaju proizvodnju kvalitetne nekonvencionalne pređe.

Literatura potrebna za ispit

  • McCreight D. J., R. W. Feil, J. H. Booterbaugh, E. E. Backe: Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Limited, 1999
  • Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana., 1990
  • Simpson W.S. And G.H.Crawshaw: Wool: Science and technology, Woodhead Publishing limited, Cambridge, 2002

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST

Nekonvencionalni sustavi predenja

Povezane teme