unizg Pretraga

Visokoučinkovita vlakna

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ružica Brunšek

SURADNICI:

Marijana Pavunc Samaržija, mag. ing. techn. text., predavač

Šifra predmeta

43911

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Vlakna I

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati vrste visokoučinkovitih vlakana
•    Analizirati međuovisnost svih razina strukture vlakna i svojstva vlakana
•    Prepoznati mogućnost promjene strukture i svojstava vlakana
•    Analizirati različita svojstva tekstilija s visokoučinkovitim vlaknima
•    Izabrati i primijeniti visokoučinkovita vlakana s obzirom na različita područja primjene
•    Predvidjeti ponašanje teksilije iz visokoučinkovitih vlakana u stvarnim uvjetima korištenja
 

Okvirni sadržaj predmeta

Sistematizacija i nomenklatura visokoučinkovitih vlakana. Vlakna iz novih polimera, vlakna - proizvod fizičke i/ili kemijske intervencije na konvencionalnim vlaknima i anorganska vlakna visokih svojstava. Inteligentna vlakna. Načelo proizvodnje visokoučinkovitih vlakana. Nadmolekulna struktura i njeno preoblikovanje. Morfologija vlakana, mehanička, toplinska, optička, dielektrička i inženjerska svojstva vlakana. Odnos vlakana s vlagom i vodom. Starenje i trajnost vlakana. Identifikacija visokoučinkovitih vlakana. Proizvodni oblici i upotreba.

Cilj predmeta

Pregled nad visokoučinkovitim vlaknima te vizija budućeg razvoja vlakana za tehnološko visokokvalitetne proizvode zahtjevnih namjena. Produbljivanje znanja o nanometarskoj i mikrofibrilnoj i morfološkoj strukturi vlakana omogućuje razumijevanje međuovisnosti svih razina strukture vlakna, svojstava vlakana i primjene.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko, M. Andrassy: Vlakna, sveučilišni udžbenik, ZRINSKI d.d., Čakovec, 2005.
  • E. Morton W., J. W. S. Hearle: Physical Properties of Textile Fibres, The textile Institute, Manchester, 1997
  • J. W. S. Hearle: High-performance fibres, The Textile Institute, NewYork, 2001

Dopunska literatura

  • T.Hongu, G.O.Philips: New Fibres, Ellis Horwood, NewYork, 1997
  • Prevoršek D. C.: Visokozmogljiva vlakna iz gipkeh polimerov, Univerza v Ljubljani, naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, Ljubljana, 1998.
  • Izbor članaka iz domaće i inozemne literature

Visokoučinkovita vlakna

Povezane teme