unizg Pretraga

Strateški savezi u tekstilstvu

Nositelji

prof. dr. sc. Ivan Novak

Šifra predmeta

43954

studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje predavanja i seminara, izrada, prezentacija i predaja seminarskih radova.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razaznati ulogu strateških saveza u suvremenom poslovanju
•    analizirati konkurentske sposobnosti poslovnih subjekata
•    razaznati ograničenja strateških saveza
•    procijeniti i prepoznati važnost motiva i ciljeva stvaranja starteških saveza
•    identificirati različite oblike udruživanja poduzeća i razlike između tih oblika
•    odabrati primjereni oblik udruživanja
•    odrediti izvore mogućih sukoba u savezu i odrediti mehanizme prevladavanja sukoba
•    definirati osnovne učenja i efikasnosti procesa suradnje u strateškim savezima
•    primijeniti stečeno znanje u poslovnim procesima
 

Okvirni sadržaj predmeta

(1). Pojmovno određenje strateškog povezivanja među poduzećima; (2). Strateški savezi poduzeća u tekstilu i modi, (3). Konkurentske sposobnosti i konkurentske sile strateških saveza u tekstilstvu i modi, (4). Strateški savezi i dodane vrijednosti: koopcija, kospecijalizacija i razvijanje invencija i inovacija u tekstilstvu, (5) Vrste strateških saveza i posebitosti strateških saveza u tektilstvu: matrične forme, bilateralne i multilateralne, vertikalne, horizontalne i dijagonalne forme strateških saveza, vlasnički ugovorni i skupnovlasnički savezi, posebitosti i primjerenost pojedinih oblika u tekstilstvu, (6). Razvitak, upravljanje, sukobi, natjecanje i izazovi: izazovi strateških saveza za poduzeća u tekstilstvu i modi.

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim principima djelovanja gospodarskih subjekata i mogućnosti udruživanja u saveze u svrhu ostvarivanja konkurentskih prednosti. Prikaz praktičnih primjera te shodno tome usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o poslovanju u gospodarstvu, uz uvažavanje rizika i konkurencije. Konačno, cilj je i studente naučiti i osposobiti za svrsishodno djelovanje u uvjetima tržišnog gospodarstva hrvatske, ali i usmjeravanje na globalno djelovanje.

Literatura potrebna za ispit

  • Tipurić, D.; Markulin, G.;(2002.): Strateški savezi, suradnjom poduzeća do konkurentske prednosti; Sinergija-nakladništvo d.o.o., Zagreb.
  • Kotler, P.,(2001.): Upravljanje marketingom, Analiza, planiranje, primjena i kontrola; IX izdanje; MATE d.o.o., Zagreb.

Dopunska literatura

  • Schroeder, Roger, G.;(1999.): Upravljanje proizvodnjom, Odlučivanje u funkciji proizvodnje; IV izdanje, MATE d.o.o., Zagreb.
  • Samuelson, Paul, A.; Nordhaus, William, D.;(2000.): Ekonomija; XV izdanje; MATE d.o.o., Zagreb.

Strateški savezi u tekstilstvu

Povezane teme