unizg Pretraga

Tehničke tkanine

Nositelji

doc. dr. sc. Snježana Brnada

SURADNICI

 

Šifra predmeta

43908

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni svi ispiti iz prve godine i Tekstilno-mehanički procesi

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti ulogu i važnost tehničkog tekstila, odnosno tehničkih tkanina.
•    Prepoznati vrste tehničkih tkanina prema temeljnoj podjeli.
•    Analizirati konstrukcijske parametre tehničkih tkanina.
•    Primijeniti odgovarajuću tehnologiju izrade tehničkih tkanina za različite namijene.
•    Projektirati ciljanu tkaninu za određenu namjenu.
•    Razviti sposobnost traženja i uporaba dostupne
•    literature, traženja informacija putem elektronskih izvora (internet, baze znanstvenih i drugih podataka), te prikaz rezultata rada pred auditorijem putem računalnih programa za prezentiranje
 

Okvirni sadržaj predmeta

Povjesni razvoj tehničkih tkanina, suvremena podjela tehničkih tkanina na područja i podpodručja, osnovni zahtjevi koje moraju ispunjavati tehničke tkanine svrstane u pojedine skupine, tehnologija i strojevi za proizvodnju tehničkih tkanina, uporaba tehničkih tkanina i važnost ove skupine tkanina u tekstilnoj industriji. Karakteristike pređe koje se koriste najčešće za tehničke tkanine. Specifičnosti pripreme pređe za tkanje tehničkih tkanina. Konstrukcija linijskih i plošnih proizvoda za tehničke tkanine, njihova analiza i dekompozicija. Vrste, uloga i karakteristike strojeva i pomoćnih uređaja. Proračun vremena, materijal i produkcije, te izbor i priprema sirovine za tehničke tkanine, vezovi i tvorba tehničkih tkanina, smjerovi razvoja tehničkih tkanina i novi proizvodni sustavi.

Cilj predmeta

Osposobiti studenta za samostalan i kreativan rad za izradu tkanina. Upoznati ga s uvjetima i načinom pripreme pređe za osnovu i potku. Upoznati ga s osnovnim značajkama procesa tkanja. Upoznati ga s tehnološkim procesom izrade tkanina različitih konstrukcijskih parametara i desena. Omogućiti mu savladavanje korištenja različitih sirovina u izradi jednog samostalnog uzorka tkanine prema vlastitoj kreativnosti. Osposobiti studente za samostalan rad u projektiranju tkanina prema vlastitoj kreaciji ili prema određenom podlošku. Osposobiti studente da ovladaju utjecajem različitih pređa i konstrukcijskih parametara tkanine na gotovu tkaninu.

Literatura potrebna za ispit

  • P.R. Lord, M.H. Mohamed: Weaving: Conversion of Yarn to Fabric, Merrow Technical Library, England, 1982.
  • S. Adanur: HandBook of Weaving, Technomic Publishing, USA, 2001.
  • Odabrani članci iz domaćih i stranih znanstvenih časopisa Bilješke s predavanja i materijali s vježbi

Dopunska literatura

  • Literatura sa znanstvenih simpozija na tu temu (Techtextil Frankfurt)
  • Prospekti I materijali proizvođača tehničkih tkanina sa sajmova (Techtextil - Frankfurt)

Tehničke tkanine

Povezane teme