unizg Pretraga

Numeričke metode

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich
izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u numeričku matematiku Numeričke metode u linearnoj algebri. Metoda najmanjih kvadrata. Nelinearne jednadžbe i sustavi. Interpolacija. Numeričko diferenciranje i integriranje. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi.

Cilj predmeta

Studenti će biti upoznati s osnovnim numeričkim metodama , kako bi iste mogli primijeniti u stručnim kolegijima. Vježbe prate predavanja i jednim dijelom se izvode uz pomoć računala.

Literatura potrebna za ispit

  • Ivan Ivanšić, Numerička matematika, Element, Zagreb, 1998.
  • Schaum's Outline of Numerical Analysis, Francis Scheid, McGraw-Hill Book Company

Dopunska literatura

  • Scientific Computing: An Introductory Survey, Second Edition, Michael T. Heath, McGraw-Hill Book Company

Numeričke metode

Povezane teme