unizg Pretraga

Numeričke metode

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich
izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

SURADNICI

Doc. dr. sc. Ksenija Smoljak Kalmir

Šifra predmeta

44187

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    pokazati vještine računanja i koristiti matematičke procedure i algoritme vezane uz usvojenematematičke koncepte;
•    analizirati i riješiti matematičke probleme vezane uz usvojene matematičke koncepte i modelirati situaciju izvan matematičkog konteksta;
•    koristiti računalne alate kao pomagala u matematičkim procesima i za stjecanje novih informacija;
•    rješavati probleme iz struke upotrebom matematičkih alata;
•    prevesti na matematički jezik srednje složene probleme koji nisu njime iskazani i iskoristiti dobiveni zapis kako bi ih riješio, 
•    stvarati matematičke modele za opis nematematičkih

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u numeričku matematiku Numeričke metode u linearnoj algebri. Metoda najmanjih kvadrata. Nelinearne jednadžbe i sustavi. Interpolacija. Numeričko diferenciranje i integriranje. Numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi.

Cilj predmeta

Studenti se upoznavaju s osnovnim numeričkim metodama , kako bi iste mogli primijeniti u stručnim predmetima.

Literatura potrebna za ispit

  • Ivan Ivanšić, Numerička matematika, Element, Zagreb, 1998.
  • Schaum's Outline of Numerical Analysis, Francis Scheid, McGraw-Hill Book Company

Dopunska literatura

  • Scientific Computing: An Introductory Survey, Second Edition, Michael T. Heath, McGraw-Hill Book Company

Numeričke metode

Povezane teme