unizg Pretraga

Organska kemija II

Nositelji

prof. dr. sc. Livio Racané

SURADNICI

dr. sc. Anja Beč, viša asistentica

ŠIFRA PREDMETA

44047

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, seminar, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    nadograditi dosad stečena znanja iz kemije s kemijom prirodnih organskih spojeva.
•    Interpretirati stereokemijsku građu organskih molekula
•    primijeniti CIP-pravila za potpuno definiranje stereokemije organskih molekula.
•    primijeniti odgovarajuće načine prikazivanja i važeću nomenklaturu za ugljikohidrate, lipide, aminokiseline i proteine.
•    Opisati utjecaj trodimenzionalne strukture prirodnih makromolekula na makroskopska svojstva.
•    primijeniti stečena znanja iz kemije prirodnih spojeva za lakše savladavanje konkretnih tekstilnih zadataka.

Okvirni sadržaj predmeta

Kemija prirodnih spojeva. Ugljikohidrati: klasifikacija, nomenklatura, steroizomerija, prikazivanje strukture (Fischerovim, Haworthovim i konformacijskim formulama). Svojstva i reakcije monosaharida. Disaharidi, polisaharidi, glukofosfati, prirodni glikozidi, aminosaharidi i poliaminosaharidi. Aminokiseline, peptidi i proteini: struktura, nomenklatura, steroizomeria, fizička svojstva i reakcije aminokiselina; klasifikacija, nomenklatura i sinteza peptida i polipeptida; nomenklatura, klasifikacija, struktura (primarna, sekundarna, tercijarna i kvaterna) i karakterizacija proteina. Enzimi i nukleinske kiseline. Lipidi: masti, ulja i voskovi.

Cilj predmeta

Proširiti i zaokružiti znanja iz organske kemije s kemijom prirodnih spojeva. Naglašavajući pojedine skupine prirodnih spojeva (ugljikohidrate, proteine, nukleinske kiseline i lipide) studentu se daje poveznica između prirodnih spojeva i tekstilnih materijala kao i tekstilnih pomoćnih sredstava. Kao krajnji cilj, studenti moraju usvojiti strukturne karakteristike te kemijska i fizička svojstva promatranih skupina prirodnih spojeva.

Literatura potrebna za ispit

  • L. G. Wade, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 2017.
  • V. Tralić-Kulenović, B. Karaman, L. Fišer-Jakić, Uvod u organsku kemiju, TTF, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

  • S. H. Pine, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Organska kemija II

Povezane teme