unizg Pretraga

Tehnički tekstil

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc

SURADNICI

Luka Savić, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44019

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Vježbe, referati, kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati temeljne postavke pojmovnim određenjem sektora tehničkog tekstila,
•    prepoznati specifičnosti tehničkih tekstilnih materijala, njihove uporabe te ispitivanja i vrednovanja,
•    analizirati i vrednovati tehnički tekstil koji se po svojstvima i načinu ispitivanja znatno razlikuje od konvencionalnog tekstila,
•    ispitati i povezati mehanička, fizikalna i kemijska svojstva tehničkih tekstilija,
•    primijeniti metode i postupke ispitivanja tehničkog tekstila na djelovanje raznih vrsta opterećenja,
•    predvidjeti i vrednovati ponašanje i trajnost tehničkog tekstila u uvjetima uporabe.

Okvirni sadržaj predmeta

Kronologija i trend razvoja. Vrste tehničkog tekstila prema područjima primjene: agrotekstil, građevinski tekstil, odjevni tekstil, geotekstil, tekstil za domaćinstvo, industrijski tekstil, medicinski tekstil, tekstil za automobile, ekotekstil, tekstil za osobnu zaštitu, tekstil za šport, tekstil za ambalažu.Vlakna za izradu. Proizvodni oblici; pređe, tkane, pletene i netkane strukture. Naslojeni i vlaknima ojačani kompozitni materijali. Specifična svojstva: čvrstoća, permitivnost, transmisivnost, negorivost, separacija, filtriranje, biorazgradljivost. Metode i postupci ispitivanja.

Cilj predmeta

Predmet omogućuje dobivanje spoznaja o vrstama tehničkog tekstila, njihovim karakteristikama i svojstvima uz samostalno ovladavanje metodologijom i tehnikom ispitivanja.

Literatura potrebna za ispit

  • A.R.Horrocks, S.C.Anand:Handbook of Technocal Textiles,Woodhead Publishing Limited,Cambridge,2000
  • Izbor članaka iz domaće I inozemne literature

Dopunska literatura

  • W.Albrecht, H.Fuchs, W.Kittelmann:Nonwoven Fabrics,Wiley-VCH, Weinheim, 2003

Tehnički tekstil

Povezane teme