unizg Pretraga

Teorija bojadisanja

Nositelji

prof. dr. sc. Ana Sutlović

SURADNICI

dr. sc. Iva Brlek, asistent

ŠIFRA PREDMETA

43969

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (3), završni kolokvij vježbe, Pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispiz iz Organske kemije, Fizikalne kemije i Vlakana te završene vježbe.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    predlagati nove projekte s ekonomskog i ekološkog aspekta primjene
•    predlagati izbor bojila obzirom na strojni park, vrstu tekstilnog materijala (pletivo, tkanine, vlakna,
•    mješavine raznih vlakana i dr.) i kvalitetu obojenja 
•    izraditi program za diskontinuirani, polukontinuirani i on line tehnološki postupak
•    analizirati svaku fazu tehnološkog postupka
bojadisanja kroz sustavno korištenje alata programa za vođenje izabranog postupka
•    razumjeti važnost i značaj definiranja svih potrebnih parametara za računalno kontrolu kvalitete obojenja izraditi sveukupnu analizu predloženog programa s ekonomsko-ekološkom opravdanostu

Okvirni sadržaj predmeta

Boja organskih spojeva. Utjecaj kemijske strukture bojila na ton boje (utjecaj položaja supstituenta na spektar aromatskih spojeva). Podjela bojila prema kemijskoj strukturi i topljivosti.Struktura bojila i supstantivnost. Fizikalno-kemijske osnove teorije bojadisanja. Veza bojilo-vlakno. Utjecaj strukture vlakna na bojadisarska svojstva. Adsorpcija bojila i adsorpcione ravnoteže. Difuzija i kinetika bojadisanja. Otopine bojila. Adsorpcije bojila na celulozna, proteinska i sintetička vlakna. Adsorpcija neionogenih disperznih bojila. Mehanizam bojadisanja reaktivnim bojilima. Izbor tehnoloških postupaka. Ekologija i toksikologija bojila.

Cilj predmeta

Predmet Teorija bojadisanja studentu po završetku studija omogućuje da samostalno vodi svaki tehnološki proces bojadisanja. . Po završetku studija student samostalno provodi sve analitičko-kemijske analize bojila primjenjujući najnovije analitičke metode:HPLC, FTIR, TLC, spektrofotometrijske i dr. Omogućuje mu da radi u znanstveno istraživačkom području te izradi projekata na ekonomsko-ekološkim osnovama.

Literatura potrebna za ispit

  • Đ.Parac-Osterman, B.Karaman; Teorija bojadisanja, TTF, Zagreb 2005.
  • E.R. Trotman; Dyeing and Chemical Technology of Textile Fibres, Charles Griffin, Nottingham 1990
  • H.Zollinger; Color Chemistry, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim 1991.

Dopunska literatura

  • R.H.Peter; Textile Chemistry III.The Physical Chemistry of Dyeing, Elsevier scientific publishing company, Oxford 1975.

Teorija bojadisanja

Povezane teme