unizg Pretraga

Teorija oplemenjivanja tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položen kolokvij iz vježbi

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u procese oplemenjivanja. Kvašenje tekstila. Pojave na graničnim površinama u mokrim procesima oplemenjivanja. Električni naboj tekstilnih materijala. Mercerizacija i kationiziranje. Kemijsko bijeljenje. Fizikalno-kemijske osnove luminescencije - fluorecencija i fosforescencija. Multifunkcijsko oplemenjivanje tekstila. Nanosne apreture.

Cilj predmeta

Kolegij studentu daje temeljne i napredne spoznaje potrebne za razvoj svih područja oplemenjivanja tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Heywood, Textile Finishing, SDC, Bradford, 2003.
  • C.M. Carr, Chemistry of the Textile Industry, Blackie Academic & Professional, London 1995.
  • R. Williamson, Fluorescent Brightening Agents, Elsevier, 1994. P.K. Chaterjee, Absorbancy, Elsevier 2004.

Dopunska literatura

  • Recentni radovi objavljeni u domaćim i inozemnim kemijskim i tekstilnim časopisima

Teorija oplemenjivanja tekstila

Povezane teme