unizg Pretraga

Teorija oplemenjivanja tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk

SURADNICI

Ivana Čorak, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

43970

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe ,pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položen kolokvij iz vježbi

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti mehanizme u adsorpciji i kvašenju
•    primjeniti ekološki i ekonomski najprihvatljivija sredstva za uklanjanje primjesa pamuka
•    objasniti mehanizme u mercerizaciji
•    provesti procese kemijskog bijeljenja redukcijskim i oksidacijskim sredstvima
•    objasniti pojave luminescencije
•    definirati površinske modifikacije u oplemenjivanju
•    objasniti postignute učinke oplemenjivanja za osobnu zaštitu u ovisnosti o procesnim parametrima i primjenjenim sredstvima

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u procese oplemenjivanja. Kvašenje tekstila. Pojave na graničnim površinama u mokrim procesima oplemenjivanja. Električni naboj tekstilnih materijala. Mercerizacija i kationiziranje. Kemijsko bijeljenje. Fizikalno-kemijske osnove luminescencije - fluorecencija i fosforescencija. Multifunkcijsko oplemenjivanje tekstila. Nanosne apreture.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalno promišljanje i rad u kojem bi primjenom stečenih teoretskih znanja bili spremni unaprijediti i poboljšati postojeće procese oplemenjivanja na specifične zahtjeve tržišta. Studenti trebaju shvatiti važnost optimizacije procesa modifikacije u oplemenjivanja kako bi odabrani proces bio s jedne strane ekonomski i ekološki povoljan, a s druge strane donio tražene učinke. Studenti trebaju usvojiti vještinu logičkog zaključivanja na osnovu usvojene teorije pojedine pojave u oplemenjivanju tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Heywood, Textile Finishing, SDC, Bradford, 2003.
  • C.M. Carr, Chemistry of the Textile Industry, Blackie Academic & Professional, London 1995.
  • R. Williamson, Fluorescent Brightening Agents, Elsevier, 1994. P.K. Chaterjee, Absorbancy, Elsevier 2004.

Dopunska literatura

  • Recentni radovi objavljeni u domaćim i inozemnim kemijskim i tekstilnim časopisima

Teorija oplemenjivanja tekstila

Povezane teme