unizg Pretraga

Industrijske i otpadne vode

Nositelji

prof. dr. sc. Branka Vojnović

Šifra predmeta

44015

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pisani kolokviji, 
Pisani Seminarski rad sa izlaganjem, 
Završni kolokvij iz vježbi, 
Usmeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalne kolokvije)

Preduvjet za ispit

Položen ispit iz predmeta Instrumentalne metode analize

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati karakteriste otpadnih voda
•    Odrediti ispravan način uzorkovanja otpadnih voda.
•    Odabrati i primijeniti metode kvalitativne i kvantitativne kemijske u praćenju kvalitete industrijskih i otpadnih voda
•    Primijeniti analitički pristup u rješavanju problematike otpadnih voda
•    Definirati procese pripreme voda za industrijsku primjenu
•    Definirati tehnologije pročišćavanja otpadnih voda s naglaskom na tekstilnu industriju
•    raditi u kontrolnim pogonskim laboratorijima i za kontrolu i vođenje procesa pročišćavanja otpadnih voda tekstilne industrije.

Okvirni sadržaj predmeta

Kemijska i fizikalna svojstva vode. Podjela voda. Kemijski sastav vode u prirodi. Tvrdoća voda. Kemijska analiza voda. Topljivost plinova u vodi. Sadržaj kisika u vodi. Problemi zagađenosti. Maksimalno dopuštene koncentracije štetnih tvari. Mekšanje vode (kemijskim putem, ionskom izmjenom, dionizacija, reverzna osmoza). Industrijske vode. Procesi pročišćavanja. Mehaničko i kemijsko (deferizacija, demanganizacija) pročišćavanje. Biološko pročišćavanje otpadnih voda. Kotlovska voda, problemi korozije. Karakteristika voda za potrebe tekstilne industrije. Otpadne vode, karakterizacija otpadnih voda, uređaji za pročišćavanje voda. Otpadne vode tekstilne industrije i njihovo pročišćavanje. Recikliranje otpadnih voda tekstilne industrije.

Cilj predmeta

Student koji je odslušao predavanja, završio vježbe i položio ispit, stekao je znanja i vještine neophodne za rad u laboratorijima za analizu voda, kontrolnim pogonskim laboratorijima i za kontrolu i vođenje procesa pročišćavanja otpadnih voda tekstilne industrije.

Literatura potrebna za ispit

•    Vojnović, B.: Interna skripta iz predmeta „Industrijske i otpadne vode“ te materijali s predavanja
•    Bokić, Lj., Vojnović, B.: Laboratorijski priručnik za vježbe iz predmeta Industrijske i otpadne vode, 2019.
•    Mackenzie L.D, Water and wastewater engineering [design principles and practice], New York, 2011 .
•    Yussuf, M., Handbook of Textile Effluent Remediation, Singapur, 2018 .
•    Metcalf & Eddy, Wastewater engineering: treatment and resource recovery. - vol 1. i 2.  / AECOM., New York : McGraw-Hill Education, 2014.

Dopunska literatura

•    Suresh, C. Ameta, Advanced Oxidation Processes for Wastewater Treatment. Emerging Green Chemical Technology, London, 2018 .
•    Sanjay K. Sharma, Green chemistry for dyes removal from wastewater, Research trends and applications, New Jersey, 2015 .
•    Water research, journal (IWA Publishing), Elsevier

Industrijske i otpadne vode

Povezane teme