unizg Pretraga

Industrijske i otpadne vode

Nositelji

prof. dr. sc. Branka Vojnović

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

položen ispit iz kolegija Opća kemija i Analitička kemija

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Kemijska i fizikalna svojstva vode. Podjela voda. Kemijski sastav vode u prirodi. Tvrdoća voda. Kemijska analiza voda. Topljivost plinova u vodi. Sadržaj kisika u vodi. Problemi zagađenosti. Maksimalno dopuštene koncentracije štetnih tvari. Mekšanje vode (kemijskim putem, ionskom izmjenom, dionizacija, reverzna osmoza). Industrijske vode. Procesi pročišćavanja. Mehaničko i kemijsko (deferizacija, demanganizacija) pročišćavanje. Biološko pročišćavanje otpadnih voda. Kotlovska voda, problemi korozije. Karakteristika voda za potrebe tekstilne industrije. Otpadne vode, karakterizacija otpadnih voda, uređaji za pročišćavanje voda. Otpadne vode tekstilne industrije i njihovo pročišćavanje. Recikliranje otpadnih voda tekstilne industrije.

Cilj predmeta

Student koji je odslušao predavanja, završio vježbe i položio ispit, stekao je znanja i vještine neophodne za rad u laboratorijima za analizu voda, kontrolnim pogonskim laboratorijima i za kontrolu i vođenje procesa pročišćavanja otpadnih voda tekstilne industrije.

Literatura potrebna za ispit

  • V.Simončić: Svjetska iskustva o zbrinjavanju otpada, Ministarstvo zaštite okoliša, Zagreb, 1991.
  • G.Degremont. Tehnika pročišćavanja voda, 1987.
  • Lj. Bokić: Interna skripta The Nalco Water Handbook, McGraw-Hill, New York, 1988.

Dopunska literatura

  • Lj. Bokić, B.Vojnović: Interna skripta za vježbe
  • Eckenfelder, Jr., W., Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill, Singapore, 2000.
  • Water research, journal (IWA Publishing), Elsevier

Industrijske i otpadne vode

Povezane teme