unizg Pretraga

Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

Šifra predmeta

44161

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), seminarski radovi pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

PREDUVJET ZA ISPIT

Obrađene seminarske teme, izrađen i prezentiran seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti znanja o kvaliteti proizvoda u svrhu
zadovoljavanja očekivanja i zahtjeva koji korisnici postavljaju na tekstilni proizvod, a u skladu s njegovom namjenom,
•    prepoznati kvalitetu kao stratešku kategoriju i bitan čimbenik za razvoj i uspješnost poduzeća, ali i dobro poslovanje koje vodi računa o ekološkim aspektima kvalitete i osigurava održivi razvoj,
•    označiti kvalitetu tekstila i odjeće u skladu s domaćom i europskom legislativom,
•    prepoznati značenje različitih tekstualnih, slikovnih i kombiniranih oznaka kvalitete tekstilnih proizvoda te opisati postupak njihova dobivanja,
•    objasniti sustavski pristup osiguravanju i upravljanju kvalitetom tekstilnih i odjevnih proizvoda te izdvojiti i grupirati ključne proizvodno-tehnološke elemente koji čine taj sustav,
•    primijeniti temeljne statističke alate za upravljanje kvalitetom proizvoda,
•    primijeniti dobivena znanja za razumijevanje općeg sustava upravljanja kvalitetom prema normnom nizu HRN EN ISO 9000,
•    opravdati i podržati uvođenje sustavskog upravljanja kvalitetom u poduzeću.

Okvirni sadržaj predmeta

Filozofija i pojmovno određenje kvalitete tekstilnih proizvoda u skladu sa suvremenim proizvodno-tržišnim odnosima i ekološkim zahtjevima (trokut kvaliteta/namjena proizvoda/zahtjevi korisnika). Specificiranje kvalitete tekstilnih proizvoda i ocjena sukladnosti. Označivanje kvalitete tekstilnih proizvoda: obvezne oznake i zakonska podloga – obavijest o proizvodu (deklaracija proizvoda) i CE znak; neobvezno označivanje – pravi znakovi kvalitete, marketinške oznake i ekološki znakovi kvalitete. Sustavski pristup u osiguravanju kvalitete i upravljanju kvalitetom. Različite koncepcije i modeli. Uloga i značenje proizvodno-tehnološkog sustava za osiguravanje kvalitete proizvoda i specifičnosti vezane uz tekstil. Ključni čimbenici za osiguravanje kvalitete tekstilnih proizvoda (5 M - materijali, proizvodni procesi, metode, tehnologija, čovjek). Sustav upravljanja kvalitetom prema normnom nizu HRN EN ISO 9000 - temeljna načela, elementi sustava i ustroj. Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom - zahtjevi, relevantne norme i kompetencije. Suvremeni trendovi u području upravljanja kvalitetom.  

Cilj predmeta

Postići pozitivan odnos i opredijeljenost budućih tekstilnih stručnjaka za prihvaćanje kvalitete proizvoda kao strateške kategorije bitne za uspješnost poslovanja. Spoznavanje suvremenog sustavskog pristupa osiguravanju kvalitete i upravljanju kvalitetom. Potaknuti svijest o nužnosti sustavskog pristupa u razvoju i ostvarivanju postavljenih ciljeva.

LITERATURA POTREBNA ZA ISPIT

•    R. Čunko: Kvaliteta tekstilnih proizvoda, Tekstilno-tehnološki fakultet i Zrinski d.o.o., Zagreb, 2009.
•    Materijali dostupni kroz Merlin sustav za e-učenje. E-kolegij: A. Tomljenović: Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće 

DOPUNSKA LITERATURA

•    HRN EN ISO/IEC 17025:2017 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija 
•    HRN EN ISO/IEC 17065:2013 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga
•    HRN EN ISO 9000:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom – Temeljna načela i terminološki  rječnik
•    HRN EN ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi 
•    HRN EN ISO 9004:2018 Upravljanje kvalitetom - Kvaliteta organizacije - Upute za ostvarivanje trajnog uspjeha
•    Tomljenović, J. Akalović, K. Makšan,: Zaštitna oprema za motocikliste s osvrtom na obuću za motocikliste – ocjena sukladnosti, značajke i karakterizacija, Tekstil 66 (7-8) 2017., 169-187
•    Izbor članaka iz domaće i strane literature

Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće

Povezane teme