unizg Pretraga

Suvremene metode identifikacije vlakana

Nositelji

doc. dr. sc. Zorana Kovačević
prof. dr. sc. Edita Vujasinović

Suradnici

 

Šifra predmeta

44058

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Opisati pojedine suvremene analitičke metode
•    Objasinti princip pojedinih analitičkih metoda
•    Usporediti pojedine suvremene analitičke metode
•    Procjeniti primjenjivost pojedinih analitičkih metoda u identifikaciji vlakana
•    Protumačiti rezultate pojedinih metoda pri identifikaciji vlakana
•    Rangirati pojedine metode s obzirom na mogućnost identifikacije vlakana

Okvirni sadržaj predmeta

Metode identifikacije vlakana (konvencionalne i nekonvencionalne, njihova usporedba i pouzdanost). Mikroskopija (svjetlosna, elektronska, nuklearna). Vrste i specifičnosti primjene pojedinih mikroskopa (TLM, RLM, IRM, PM, SEM, TEM, CLM, AFM). Mikrofotometrija i mikromorfometrija pomoću suvremenih sustava za digitalnu analizu mikroskopskih slika. Instrumentalne kemijsko- fizikalne metode i njihova aplikacija u identifikaciji strukture i svojstava vlakana (NMR, FTIR, NIR, WAX, SAX, TGA, TMA, DTA, DSC, GC, TLC, HPLC, US, EF).Tijekom laboratorijskih vježbi kroz individualni eksperimentalni rad primjenjuju se stečena teoretska saznanja za identifikaciju vlakana.

Cilj predmeta

Savladavanjem teoretskih i praktičnih znanja studenti su sposobni za samostalno i pouzdano identificiranje pojedinačnih vlakana.

Literatura potrebna za ispit

  • ...: Identification of Textile Materials, The Textile Institute, UK 1995; ISBN 0 900739 18 5
  • Greaves P.H., Saville B.P.: Microscopy of Textile Fibres, BIOS Scientific Pub.Ltd., UK 1995; ISBN 1 872748 24 4
  • Racheel M.: Modern Textile Characterization Methods, Marcel Dekker Inc., USA 1995; ISBN 0-8247-9473-7
  • ...: Applied Polymer Analysis and Characterization, Ed. J. Mitchell, Macmillan Pub.Co.Inc., USA 1997; ISBN 3-446-14710-1

Dopunska literatura

  • Marchevsky A.M., Bartels H.P.: Image Analysis – a primer for pathologists, Raven Press New York,1994; ISBN 0-7817-0170-8
  • Slater K.: Chemical Testing and Analysis, Textile Progress 25(1993)1/2, 1-150; ISSN 0040 5167
  • Galen W.E.: Instrumental methods of chemical analysis, Kogakusha Co.Ltd, Japan 1989
  • Schwenker R.F.: Termoanalysis of Fibers and Fiber-Forming Polymers, Interscience Pub., USA 1996

Suvremene metode identifikacije vlakana

Povezane teme