unizg Pretraga

Upravljanje okolišem u tekstilstvu

Nositelji

prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić

suradnici

Anja Ludaš, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

58249

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), pismeni ispit(ukoliko student ne položi parcijalno),usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

auditorne vježbe, praktične vježbe

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati međuovisnosti elemenata ekosustava, biosfere i ekosfere i nužnosti održavanja prirodne ravnoteže u njima;
•    definirati zagađenja i nužnost zaštite okoliša na lokalnoj razini;
•    pratiti ekološku legislativu o normativnom riješavaju pitanja okoliša na globalnoj razini međunarodnim dogovorima, konvencijama između država i lokalnih zajednica;
•    razviti sustavski pristup u skrbi za okoliš i ključnim čimbenicima koje na razini organizacije treba pratiti, mjeriti i usklađivati sa zakonskom legislativom;
•    definirati temeljna znanja o normiranom modelu sustava upravljanja okolišem (EMS) prema normnom nizu ISO 14000
•    koristiti metodologiji implementacije EMS –a u poduzeću;
•    koristiti europsku shemu upravljanja okolišem EMAS, načinu uvođenja upravljanja okolišem i benefitima koje donosi;
•    primijeniti saznanja o specifičnim utjecajima na okoliš pojedinih mehaničkih i kemijskih preradbenih procesa tekstilne industrije te mogućnostima smanjenja i preveniranja štetnih emisija u okoliš.

Okvirni sadržaj predmeta

Ekološka svojstva - zanačajan element kvalitete tekstilnih procesa i proizvoda. Suvremeni pristup upravljanju okolišem - razlozi, svrha, značajke. Međunarodna normizacija sustava upravljanja okolišem - normni niz ISO 14 000. Utvrđivanje ekoloških značajki kao elemenata sustava, procesno povezivanje, Demingov krug (P/D/C/A). Razradba cjeloživotnog ciklusa proizvoda (LCA, Life Cycle Assessment), utvrđivanje elemenata LCA, njihove povezanosti i utjecaja na stanje okoliša i ekološke značajke proizvoda. Načela ocjenjivanja i označivanja ekoloških značajki procesa i proizvoda. Neovisno ocjenjivanje (auditing) i certificiranje sustava upravljanja okolišem.

Cilj predmeta

Postići senzibiliziranost studenata za ekološke probleme današnjice i spoznaju o mogućim doprinosima pojedinaca i zajednice u njihovu rješavanju; 
Pobuditi svijest o nužnosti prihvaćanja sintagme o održivom razvoju i studentu pružiti znanja potrebna za takvo djelovanje;
Osigurati potpuno razumijevanje i prihvaćanje potrebe zaštite okoliša i upravljanja okolišem u svakom segmentu rada i djelovanja, a posebice u proizvodnji i preradi tekstilija;
Osigurati temeljna znanja za prihvaćanje sustavskog pristupa u upravljanju okolišem.

Literatura potrebna za ispit

  • Normni niz ISO 14000 - Environmental Manegement Systems
  • Normni niz ISO 14010 - Environmental Auditig and Assessment
  • Normni niz ISO 14020 - Environmental Labels and Declarations
  • Materijali u sustavu za e-učenje (Moodle) postavljeni kao e-kolegij:
    S. Ercegović Ražić: Upravljanje okolišem u tekstilstvu

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz područja upravljanja okolišem

Upravljanje okolišem u tekstilstvu

Povezane teme