unizg Pretraga

Instrumentalne metode analize

Nositelji

izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

položen ispit iz kolegija Opća kemija i Analitička kemija

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela analitičkih metoda. Parametri analitičkog određivanja. Kalibracija. Spektroskopske metode. Molekulska apsorpcijska spektroskopija. Molekulska fluorescencijska spektroskopija. Atomska spektroskopija temeljena na UV/VIS zračenju (apsorpcijska, emisijska). Djelovi instrumenata. Elektrokemijske metode. Potenciometrija. Voltametrija. Konduktometrija. Elektrogravimetrija. Djelovi instrumenata i primjena. Usporedba s drugim analitičkim metodama. Metode separacije. Kromatografija. Odabir kromatografske metode prema vrsti tvari u smjesi. Djelovi instrumenata. Priprava uzoraka za analizu. Fizikalno kemijske metode u karakterizaciji tekstilnog materijala, tekstilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda.

Cilj predmeta

Nakon položenog ispita iz kolegija Analitička kemija i Instrumentalne metode analize student je svladao teoretske principe i stekao praktična iskustva za korištenje najznačajnijih fizikalno kemijskih metoda analize u karakterizaciji tekstilnog materijala, tekstilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda kao i u znanstvenom radu. Također je naučio osnovne tehnike koje se provode pri kemijskoj analizi okoliša.

Literatura potrebna za ispit

  • D.A.Skoog, D.M.West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
  • I.Filipović: Laboratorijski priručnik I/III, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
  • I.Piljac: Elektrokemijske metode, Školska knjiga, Zagreb, 1996. Lj. Bokić: Interna skripta

Dopunska literatura

  • Lj. Bokić, B.Vojnović: Interna skripta za vježbe iz Instrumentalnih metoda
  • F.Rouessac, A.Rouessac: Chemical analysis, Modern Methods and Techniques, J.Wiley and sons, Chrichster, 2000.
  • J.N.Miller, J.C.Miller, Statistics and chemometrics for analytical chemistry, Prentice Hall, London, 2000.
  • D.C.Harris, Quantitative chemical analysis, W.H.Freeman and Company, New York, 1999.

Instrumentalne metode analize

Povezane teme