unizg Pretraga

Instrumentalne metode analize

Nositelji

prof. dr. dr. sc. Iva Rezić

Šifra predmeta

43964

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, završni kolokvij vježbe,pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

položen ispit iz kolegija Opća kemija i Analitička kemija

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti važnost i značaj pravilnog odabira metode za analizu, kao i interpretacije dobivenih rezultata
•    validirati metode instrumentalne analize tekstilnih materijala, otpadnih voda tekstilne industrije i
tekstilnih pomoćnih sredstava
•    primijeniti instrumentalne metode analize tekstilnih materijala, otpadnih voda tekstilne industrije i
•    tekstilnih pomoćnih sredstava u raznim kontrolnim, ispitnim i razvojnim laboratorijima u industriji i gospodarstvu
 

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela analitičkih metoda. Parametri analitičkog određivanja. Kalibracija. Spektroskopske metode. Molekulska apsorpcijska spektroskopija. Molekulska fluorescencijska spektroskopija. Atomska spektroskopija temeljena na UV/VIS zračenju (apsorpcijska, emisijska). Djelovi instrumenata. Elektrokemijske metode. Potenciometrija. Voltametrija. Konduktometrija. Elektrogravimetrija. Djelovi instrumenata i primjena. Usporedba s drugim analitičkim metodama. Metode separacije. Kromatografija. Odabir kromatografske metode prema vrsti tvari u smjesi. Djelovi instrumenata. Priprava uzoraka za analizu. Fizikalno kemijske metode u karakterizaciji tekstilnog materijala, tekstilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda.

Cilj predmeta

Nakon položenog ispita iz predmeta Analitička kemija i Instrumentalne metode analize student je svladao teoretske principe i stekao praktična iskustva za korištenje najznačajnijih fizikalno kemijskih metoda analize u karakterizaciji tekstilnog materijala, tekstilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda kao i u znanstvenom radu. Također je naučio osnovne tehnike koje se provode pri kemijskoj analizi okoliša.

Literatura potrebna za ispit

  • D.A.Skoog, D.M.West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
  • I.Filipović: Laboratorijski priručnik I/III, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
  • I.Piljac: Elektrokemijske metode, Školska knjiga, Zagreb, 1996. Lj. Bokić: Interna skripta

Dopunska literatura

  • Lj. Bokić, B.Vojnović: Interna skripta za vježbe iz Instrumentalnih metoda
  • F.Rouessac, A.Rouessac: Chemical analysis, Modern Methods and Techniques, J.Wiley and sons, Chrichster, 2000.
  • J.N.Miller, J.C.Miller, Statistics and chemometrics for analytical chemistry, Prentice Hall, London, 2000.
  • D.C.Harris, Quantitative chemical analysis, W.H.Freeman and Company, New York, 1999.

Instrumentalne metode analize

Povezane teme