unizg Pretraga

Osnove spektroskopske analize

Nositelji

prof. dr. sc. Livio Racané

SURADNICI

dr. sc. Anja Beč, viša asistentica

Šifra predmeta

44057

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

2 (1+0+1)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Vrsta vježbi

Seminar

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti proces apsorpcije elektromagnetskog zračenja određenih valnih duljina s atomima i molekulama.
•    Opisati prirodu interakcije zračenja i organskih molekula u ovisnosti o valnoj duljini.
•    primjeniti odgovarajuću spektroskopsku metodu ili više njih ovisno o vrsti željene informacije.
•    primjeniti odgovarajuću tehniku pripreme uzorka ovisno o vrsti instrumenta.
•    primijeniti načela molekulske spektroskopije za analizu tekstilnih materijala, bojila i pomoćnih sredstava.
•    analizirati podatke dobivene različitim spektroskopskim tehnikama uz pomoć literature

Okvirni sadržaj predmeta

Infracrvena spektroskopija: načela infracrvene spektroskopije, karakteristične apsorpcijske vrpce funkcijskih skupina. Ultraljubičasta i vidljiva spektroskopija: apsorpcija energije i pobuđivanje elektrona. Utjecaj strukture na UV-Vidljive spektre (Woodward-Fieser-ova pravila) , Beer-Lambertov zakon. Nuklearna magnetska rezonancija: načela NMR-spekroskopije. 1H NMR-spektroskopija: kemijski pomak i molekulska struktura, površina rezonancijskih signala, cijepanje signala spregom spinova, konstante sprezanja. 13C NMR-spektroskopija: kemijski pomak i molekulska struktura. Spektrometrija masa: ionizacija, fragmentiranje i detekcija iona. Molekularni ion, relativna molekulska masa i formula.

Cilj kolegija

Ovladati spektroskopskim metodama (UV-Vis, Fluorescentna, IR, NMR, MS) od prireme uzorka za analizu do interpretacije dobivenih informacija. Stečenim znanjem interpretacije pojedinih spektara studenti se osposobljavaju za odabir metode spektroskopske analize i njihove kombinacije u ovisnosti o vrsti tvari i željenoj informaciji. Kao krajnji cilj studenti se trebaju osposobiti za samostalnu prosudbu i korištenje navedenih spektroskopskih metoda široko prihvaćenih u različitim istraživačkim i tehnološkim procesima.

Literatura potrebna za ispit

  • D. L. Pavia, G. M. Lampman, G. S. Kriz, J. R. Vyvyan, Introduction to Spectroscopy, 4 ed. Brooks/Cole, Belmont, 2009.
  • L. G. Wade, Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 2017.

Dopunska literatura

  • R. M. Silverstein, F. X. Webster, Spectrometric Identification of Organic Compounds, John Wiley & Sons, New York, 1998.
  • E. Pretsch, J. Seibl, W. Simon, Tablice za određivanje strukture organskih spojeva spektroskopskim metodama, SKTH/kemija u industriji, Zagreb, 1982.

Osnove spektroskopske analize

Povezane teme