unizg Pretraga

Bojadisanje prirodnim bojilima

Nositelji

prof. dr. sc. Ana Sutlović

Šifra predmeta

212106

stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

44036

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

SATNICA

4 (1+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

završni kolokvij vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    predlagati u dogovoru s režiserom kazališnog, filmskog i dr. predložiti boje kostima
•    izabrati bojilo obzirom na rasvjetu i izbor glumca
•    izraditi način bojadisanja posebice kada se radi o prebojadisavanju već obojenog materijala
•    definirati ulogu i način uporabe rasvjete-izvor svjetla u odnosu na ponašanje obojenog materijala
•    primijeniti posebne efekte na obojenom materijalu u suglasju sa sadržajem programa-kazališnog, filmskog, TV i dr.
•    analizirati važnost utjecaja različitih izvora svjetla, pozadine i veličine kazališnog prostora na odabir tona boje i utjecaj posebnih efekata na potpuni doživljaj programa.

Okvirni sadržaj predmeta

Povijest prirodnih bojila. Pregled biljaka koja su se koristila kao resursi prirodnih bojila (na tlu Hrvatske i šire). Prirodna bojila u svijetlu etnografske baštine. Postupak bojadisanja. Izbor močila (metalnih soli). Klasifikacija prirodnih bojila prema kemijskoj konstituciji, porijeklu i tonu. Bojadisanje prirodnim bojilima i turizam.

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata sa mogućnostima primjene prirodnih bojila u skladu sa hrvatskom tradicijom i svjetskim trendom sve veće primjene prirodnih bojila. Studenti trebaju shvatiti značaj primjene prirodnih bojila sa ekonomsko-turističkog i humano-ekološkog aspekta. Studenti razvijaju sposobnost samostalnog vođenja procesa bojadisanja prirodnim bojila, odabira biljaka, močila i procesnih parametara s ciljem dobivanja željenog obojenja.

Literatura potrebna za ispit

  • J. Goodwin; A Dyer's Manual, The Penguin Group, London 1990.
  • Objavljeni radovi u domaćim i inozemnim časopisima

Bojadisanje prirodnim bojilima

Povezane teme