unizg Pretraga

Parametri analitičkog postupka

Nositelji

prof. dr. sc. Branka Vojnović

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

2 (2+0+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Položen ispit iz Analitičke kemije i Instrumentalnih metoda

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Okvirni sadržaj predmeta

Parametri izbora analitičkog postupka pri određivanju tragova anorganskih tvari u tekstilnim materijalima i pomoćnim sredstvima. Operacije u analizi složenog uzorka. Uzorkovanje, priprema uzoraka za analizu. Uklanjanje interferencija kemijskim i fizikalno-kemijskim metodama temeljenih na različitoj topljivosti, elektrokemijskim procesima, kromatografiji i adsorpciji. Izbor analitičke metode. Uloga instrumentalnih tehnika i upotreba. Obrada podataka. Pogreške. Razvoj standardnih metoda. Kontrola kvalitete. Ocjena valjanosti analitičke metode i rasprava o svakoj komponenti analitičkog postupka, njihovoj međusobnoj povezanosti i utjecaju na dobivenu informaciju.

Cilj predmeta

Nakon položenog ispita iz Analitičke kemije, Instrumentalnih metoda analize i Parametara analitičkog postupka student stijeće znanja potrebna za vođenje analitičkih laboratorija. Program koji je uključen u taj kolegij nadgranja je kolegiju Analitička kemija.

Literatura potrebna za ispit

  • Kaštelan-Macan, M., Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
  • Skoog, D.A.,West, D.M., Holler, I.J., Osnove analitičke kemije, Školska knjiga Zagreb,1999

Dopunska literatura

  • Eckschlager, K., Danzer, K., Information Theory in Analytical Chemistry, J.Wiley and Sons, New York, 1994
  • Schwedt, G. The Essential Guide to Analytical Chemistry, J.Wiley and Sons, New York, 1992 J.N.Miller,
  • J.C.Miller, Statistics and chemometrics for analytical chemistry, Prentice Hall, London, 2000.

Parametri analitičkog postupka

Povezane teme