unizg Pretraga

Parametri analitičkog postupka

Nositelji

prof. dr. sc. Branka Vojnović

Šifra predmeta

44052

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

2 (2+0+0)

ECTS

4

Provjera znanja

•    Parcijalno pisani problemski zadaci
•    Pisani Seminarski rad sa izlaganjem,
•    Usmeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno)

Preduvjet za ispit

Položen ispit iz predmeta Instrumentalne metode analize

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti načela sustavskog pristupa u analitičkom laboratoriju
•    primijeniti ispravne korake kemijske analize ovisno o uzorku
•    primijeniti klasične i fizikalno-kemijske metode analize s primjenom na tekstilne materijale, otpadne voda tekstilne industrije i tekstilnia pomoćnia sredstva
•    primijeniti postupke validacije metoda kvalitativne i kvantitativne kemijske analize
•    analizirati dobivene rezultate, statistički ih obraditi uz pravilnu interpretaciju
•    usvojiti osnove dobre laboratorijske prakse
•    razumjeti postupak i značaj akreditacije i sustava kvalitete

Okvirni sadržaj predmeta

Parametri izbora analitičkog postupka pri određivanju tragova anorganskih tvari u tekstilnim materijalima i pomoćnim sredstvima. Operacije u analizi složenog uzorka. Uzorkovanje, priprema uzoraka za analizu. Uklanjanje interferencija kemijskim i fizikalno-kemijskim metodama temeljenih na različitoj topljivosti, elektrokemijskim procesima, kromatografiji i adsorpciji. Izbor analitičke metode. Uloga instrumentalnih tehnika i upotreba. Obrada podataka. Pogreške. Razvoj standardnih metoda. Kontrola kvalitete. Ocjena valjanosti analitičke metode i rasprava o svakoj komponenti analitičkog postupka, njihovoj međusobnoj povezanosti i utjecaju na dobivenu informaciju.

Cilj predmeta

Nakon položenog ispita iz Analitičke kemije, Instrumentalnih metoda analize i Parametara analitičkog postupka student stijeće temeljna znanja potrebna za vođenje i upravljanje analitičkim laboratorijem. Program koji je uključen u ovaj predmet nadogranja je predmetu Analitička kemija.

Literatura potrebna za ispit

•    Kaštelan-Macan, M., Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
•    Bulska, E., Metrology in Chemistry, Cham, Switzerland, Springer, 2018

Dopunska literatura

•    Miller, J.N., Miller, J.C., Statistics and chemometrics for analytical chemistry, Prentice Hall, London, 2000. 
•    Quevauviller, P. Quality assurance for water analysis. New York: John Wiley & Sons. 2002.

Parametri analitičkog postupka

Povezane teme