unizg Pretraga

Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju

Nositelji

prof. dr. sc. Gordana Pavlović

Šifra predmeta

61977

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prepruča se položiti izborni kolegij ""Odabrana poglavlja anorganske kemije""

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati pojedine instrumentalne metode, njihovu namjenu i informacije o spojevima koje pomoću njih pridobivamo
•    nabrojati osnovne dijelove svakog instrumenta
•    opisati način rada svakog instrumenta na temelju razumijevanja fizikalno-kemijske osnove
•    interpretirati jednostavnije termograme i difraktograme
•    usporediti pojedine instrumentalne metode i uočiti njihovu različitost i komplementarnost u cjelovitom znanstvenom istraživanju
•    prepoznati mogućnost primjene tih metoda na tekstilnom materijalu, te njihove dosege, prednosti i nedostatke

Okvirni sadržaj predmeta

Ionska, kovalentna i metalna veza. Kristalne rešetke metala, ionskih spojeva i kovalentnih. Kristalno stanje kao uređenost beskonačnog dosega. Kristalni sustavi. Simetrija kristala. Amorfne krutine. Polarnost kovalentnih spojeva i dipoli. Vodikove veze, van der Waalsove sile. Difrakcija (rentgenska, neutronska). Difrakcija kao refleksija, Braggov zakon. Difrakcija na polikristalnom i monokristalnom uzorku. Informacije koje se mogu dobiti rentgenskom difrkacijom (geometrija molekula, konformacija, kristalna struktura). Difrakcijski pokus i faze određivanja strukture tvari. Metode termičke analize (TGA, DTA, DSC). Talište i entalpija taljenja. Fazne transformacije. Termički raspad u struji kisika, dušika. Termička analiza soli, kompleksa, polimera - primjeri.

Cilj predmeta

Predmet podastire uvod i daje fizikalno-kemijsku osnovu suvremenih eksperimentalnih metoda ispitivanja građe i svojstava tvari u čvrstoj fazi. Te metode su značajne u određivanju fizikalno-kemijskih svojstava polimera i materijala i u tom smislu predstavljaju osnovu za kemiju i tehnologiju polimera, materijala i kompozitinih materijala. Predmet je od značenja za studente koji žele usvojiti fizikalno-kemijsku osnovu izučavanja svojstava materijala u tekstilnoj tehnologiji i potencijalno nastaviti izobrazbu u okviru doktorskog studija.

Literatura potrebna za ispit

  • W. Massa, Crystal Structure Determination, Springer-Verlag, 2000.
  • W. Clegg, A. J. Blake, R. O. Gould, P. Main, Crystal Structure Analysis, Principles and Practice, Oxford University Press, 2002.

Dopunska literatura

  • Izvorni znanstveni i pregledni radovi iz područja difrakacije i metoda termičke analize:
  • European Journal of Inorganic Chemistry, Inorganica Chimica Acta
  • Structural Chemistry, Polyhedron, Journal of Molecular Structure, Acta Crystallographica B, C, E, Thermochimica Acta

Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju

Povezane teme