unizg Pretraga

Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju

Nositelji

prof. dr. sc. Gordana Pavlović

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Kolokvij

Preduvjet za ispit

Prepruča se položiti izborni kolegij ""Odabrana poglavlja anorganske kemije""

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Laboratorijske, seminar

Okvirni sadržaj predmeta

Ionska, kovalentna i metalna veza. Kristalne rešetke metala, ionskih spojeva i kovalentnih. Kristalno stanje kao uređenost beskonačnog dosega. Kristalni sustavi. Simetrija kristala. Amorfne krutine. Polarnost kovalentnih spojeva i dipoli. Vodikove veze, van der Waalsove sile. Difrakcija (rentgenska, neutronska). Difrakcija kao refleksija, Braggov zakon. Difrakcija na polikristalnom i monokristalnom uzorku. Informacije koje se mogu dobiti rentgenskom difrkacijom (geometrija molekula, konformacija, kristalna struktura). Difrakcijski pokus i faze određivanja strukture tvari. Metode termičke analize (TGA, DTA, DSC). Talište i entalpija taljenja. Fazne transformacije. Termički raspad u struji kisika, dušika. Termička analiza soli, kompleksa, polimera - primjeri.

Cilj predmeta

Kolegij podastire uvod i daje fizikalno-kemijsku osnovu suvremenih eksperimentalnih metoda ispitivanja građe i svojstava tvari u čvrstoj fazi. Te metode su značajne u određivanju fizikalno-kemijskih svojstava polimera i u tom smislu predstavljaju osnovu za kemiju i tehnologiju polimera, materijala i kompozitinih materijala. Kolegij je od značenja za studente koji žele usvojiti fizikalno-kemijsku osnovu izučavanja svojstava materijala u tekstilnoj tehnologiji i potencijlano nastaviti izobrazbu u okviru doktorskog studija.

Literatura potrebna za ispit

  • W. Massa, Crystal Structure Determination, Springer-Verlag, 2000.
  • W. Clegg, A. J. Blake, R. O. Gould, P. Main, Crystal Structure Analysis, Principles and Practice, Oxford University Press, 2002.

Dopunska literatura

  • Izvorni znanstveni i pregledni radovi iz područja difrakacije i metoda termičke analize:
  • European Journal of Inorganic Chemistry, Inorganica Chimica Acta
  • Structural Chemistry, Polyhedron, Journal of Molecular Structure, Acta Crystallographica B, C, E, Thermochimica Acta

Metode ispitivanja tvari u čvrstom stanju

Povezane teme