unizg Pretraga

Ekološko oplemenjivanje tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

SURADNICI

Ana Palčić, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44007

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati štetnost polutanata na ljudsko zdravlje
•    razumjeti ulogu i način djelovanja štetnih kemikalija
•    primijeniti određena ekološka znanja u procesima oplemenjivanja tekstila
•    izraditi optimalne operacije i procese oplemenjivanja bez primjene štetnih kemikalija
•    razumjeti važnost i značaj ekološke i ekonomske učinkovitosti
•    analizirati postignuta rezultate na zaštiti okoliša

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj procesa oplemenjivanja s obzirom na zaštitu okoliša. Ekološki propisi i norme. Razvoj sredstava za bijeljenje pamuka sa sredstvima koja ne sadrže klor. Razvoj sredstava za visoko oplemenjivanje na bazi neformaldehidnih spojeva. Razvoj tipova bojila koja ne sadrže teške metale. Razvoj strojeva i uređaja sa smanjenim utroškom kemikalija, vode i energije. Minimalni nanosi. Izbor i primjena ekoloških sredstava i postupaka

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata s ekološki prihvatljivim procesima oplemenjivanja tekstila sa smanjenim negativnim utjecajem prama okolišu i čovjeku. Student se upoznaje s različitim operacijama oplemenjivanja tekstila i njihovim povezivanje u procese prema zahtijevanim artiklima. Student razvija sposobnost za pravilno postavljanje i vođenje procesa oplemenjivanja s obzirom na ekološke zahtjeve.

Literatura potrebna za ispit

  • I.Soljačić,D.Katović A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I - Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
  • A.M.Grancarić,I.Soljačić,D.Katović: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga II Procesi mokre apreture, bojadisanja I tiska
  • D.Katović, S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Knjiga III Suho oplemenjivanje tekstila

Dopunska literatura

  • Pojedini člani iz časopisa Tekstil H.K.Rouette: Enciclopedia of Textile Finishing Springer 2001

Ekološko oplemenjivanje tekstila

Povezane teme