unizg Pretraga

Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana

Nositelji

prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić

SURADNICI

Anja Ludaš, mag. ing. techn. text., asistent 

Šifra predmeta

43967

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (3), završni kolokvij vježbe, seminarski rad i praktična (terenska) nastava (izvještaj), pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati prikladnost polimera temeljem poznavanja zahtjeva koje trebaju ispunjavati s ciljem ostvarenja komercijalne proizvodnje vlakana.
•    znati mehanizme tvorbe umjetnih vlakana iz prirodnih i umjetnih polimernih materijala.
•    primjeniti sofisticirana tehnološka rješenja provedbe preoblikovanja polimerne tekućine u vlakno potrebnih fizikalno-kemijskih, mehaničkih i uporabnih svojstava.
•    voditi proces proizvodnje umjetnih vlakana
primjenom tehnoloških postupaka iz taline i otopine polimera.
•    primijeniti znanja o specijalnim postupcima (gel ispredanje, elektroispredanje i sl.) dobivanja vlakana posebnih svojstava.
•    znati proizvesti vlakna poboljšanih svojstava (vlakna po mjeri) ciljanim intervencijama tijekom proizvodnog procesa.
•    znati provesti modifikacije u proizvodnom procesu promjenama nadmolekulne strukture vlakna, na razini kemizma i morfologije vlakana u svrhu postizanja željenih svojstava.
•    spoznati da se do umjetnih vlakana visokih svojstava dolazi primjenom visoke tehnologije, tj. vrlo zahtjevnim procesima primjenom sofisticiranih tehničko-tehnoloških rješenja, u provedbi, kontroli i vođenju tih procesa.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Temeljni zahtjevi na polimere za vlakna. Reološka svojstva tekućih polimera i ispredivost u vlakna. Mehanizam oblikovanja niti i tehnološke pretpostavke. Završno oblikovanje strukture i svojstava vlakana.Tehnološki postupci kemijskog ispredanja: postupak iz taline, suhi i mokri postupak ispredanja iz otopine, oblikovanje glavnih vrsta vlakana. Specijalni postupci ispredanja anorganskih vlakana. Ciljana modifikacija svojstava vlakana u proizvodnom procesu: dodatkom komonomera, aditiva, ugradnjom mikrokapsula (nanotehnologija), varijacijom procesnih parametara, intervencijama na razini mikro- i makro-morfologije, kovrčanjem, teksturiranjem, nanošenjem preparacijskih sredstava. Specifičnosti mehanizma i tehnologije dobivanja mikrovlakana.

Cilj predmeta

Spoznavanje mehanizma oblikovanja umjetnih vlakana iz tekućih polimera i tehnologije proizvodnje vlakana kemijskim ispredanjem;
obivanje spoznaja o ovisnosti između procesnih parametara kemijskog ispredanja i strukture i svojstava dobivenih vlakana te značenja visoke tehnologije u razvoju novih visokovrijednih materijala;
tjecanje sposobnosti korištenja dobivenih znanja za ciljanu modifikaciju svojstava;
ostizanje temeljne osposobljenosti za vođenje i kontrolu proizvodnog procesa proizvodnje umjetnih vlakana.

Literatura potrebna za ispit

  • R. Čunko: Procesi proizvodnje kemijskih vlakana, Sveučilište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 1993.

Dopunska literatura

  • Odabrani članci iz područja ciljane modifikacije svojstava vlakana
  • T. Nakajima: Advanced fiber spinning technology, Woodhead Publishing Ltd, London 2000

Proizvodnja i modifikacija umjetnih vlakana

Povezane teme