unizg Pretraga

Restauracija i konzervacija tekstila i odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Edita Vujasinović
Marijana Pavunc Samaržija, mag. ing. techn. text., predavač

Suradnici

 

Šifra predmeta

44054

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razlikovati restauraciju od konzervacije tekstila
•    Provesti preliminarne konzervatorske zahvate
•    Planirati konzervatorsko-restauratorke zahvate
•    Komentirati konzervatorsko-restauratorske zahvate na tekstilu
•    Identificirati i opisati posljedice starenja i degradacije tekstila
•    Interpretirati utjecaj okoline na izgled i svojstva tekstilija
•    Procjeniti mogućnosti izlaganja i pohrane tekstilnih muzejskih artefakata

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje s osnovnim smjernicama i ciljevima restauracije i konzervacije tekstila i odjeće (definicije pojmova, međunarodne organizacije i restauratorski zavodi). Posljedice starenja i degradacije tekstilija na njihovu strukturu i svojstva. Utjecaj tih osobina na odabir materijala, sredstava i postupke, koji se predviđaju za restauraciju tekstilnih proizvoda, kao što su: metode i sredstva pripreme, obnova izvorne strukture s kompatibilnim materijalima i tehnikama, te tekstilna pomoćna sredstva koja se mogu primjeniti da bi se olakšalo rukovanje i poboljšao izgled u završnoj doradi. Konzervacijski postupci s obzirom na stanje i učinak okoline u kojoj će obrađena tekstilija biti smještena, a u cilju očuvanja izgleda, trajnosti i svojstva tekstilije.

Cilj predmeta

Student stječe osnovno znanje o postupcima i načinima restauracije i konzervacije različitih tekstilija što mu omogućava aktivno sudjelovanje u restauraciji i konzervaciji tekstila za potrebe različitih institucija (muzeja, galerija, kazališta, istraživačkih centara i sl.).

Literatura potrebna za ispit

  • ...: Conservation and Restoration of Textiles, Edited by F. Pertegato, Published by CISST Milan, IT 1982
  • ...: Conservation of Textiles, Book of Proceedings of Delft Conference on CT, Pub. by IIC London, UK 1965

Dopunska literatura

  • Leene J.E.: Textile Conservation, Butterworth, UK 1972
  • Plenderleith H.J. & Werner A.E.A.: The conservation of antiques and work of art, Oxford Press, UK 1989; ISBN 0 19 212960 0
  • Izbor članaka iz časopisa Textile History (engleski jezik)

Restauracija i konzervacija tekstila i odjeće

Povezane teme