unizg Pretraga

Tehnička termodinamika

Nositelji

doc. dr. sc. Ivana Špelić

Šifra predmeta

29027

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položen ispit iz Matematike I.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti osnovne termodinamičke pojmove.
•    objasniti temeljne principe toplinskih procesa.
•    opisati toplinske uređaje i njihovu primjenu.
•    identificirati specifične uređaje u tekstilnoj industriji.
•    povezati temeljna znanja termodinamike s industrijskom praksom.
•    prepoznati probleme vezanih uz toplinske procese u tekstilnoj industriji.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Termodinamički pojmovi; osnovne veličine,Clapeyronova jedn; toplinske i energetske veličine; 1.gl. zakon 2.gl. zakon, povratljivost, nepovratljivost, Carnotov i termodinamički stupanj djelovanjai, rashladni koeficijent, eksergija i anergija; idealni plinovi: politrope, Zeunerova jedn.,odnosi veličina, uređaji i primjena;toplinska svojstva i promjene stanja realnih plinova, dijagrami, tablice, prigušivanje, primjena;vlažni zrak:svojstva, veličine, h,d dij., procesi, primjena; kompresija i ekspanzija: procesi, uređaji, primjena;kružni procesi:učinkovitost, primjena:procesi s vodenom parom: temeljni,iskorištenja, korištenje; procesi kombinirane proizvodnje električne i toplinske energije;hlađenje:procesi, uređaji,toplinska pumpa;prijenos topline:kondukcija,konvekcija,radijacija

Cilj predmeta

Upoznavanje temeljnih znanja iz tehničke termodinamike i njihova primjena u inženjerskoj praksi. Cilj je da se na temelju osnovnih načela olakša daljnji studij kao i rad u  praksi. 

Literatura potrebna za ispit

R. Budin, A. Mihelić-Bogdanić, Osnove tehničke termodinamike Drugo,dopunjeno i izmijenjeno izdanje,Školska knjiga,Zagreb,2002.
A. Galović, Termodinamika I, FSB, Zagreb, 2002.
A. Galović, Termodinamika II, FSB, Zagreb, 2003.
G. Rogers, Y. Mayhew, Engineering Thermodynamics,Work&Heat Transfer, Solution Manual Longman, Edinburgh, 1996.

Dopunska literatura

T. D. Eastop, A. McConkey, Applied Thermodynamisc for Engineering Technologists, Longman, New York, 1994.
K. S. Pitzer, Thermodynamics, Mc Grow Hill, New York, 1995.
G. Rogers, Y. Mayhew, Engineering Thermodynamics, Longman, Singapore, 1992.
K. Work, Advanced Thermodynamics for Engineers, Mc Grow Hill, New York, 1995.

Tehnička termodinamika

Povezane teme