unizg Pretraga

Tekstilni materijali

Nositelji

prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

suradnici

Juro Živičnjak, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

28908

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene vježbe, predana pisana izvješća

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    nabrojiti i definirati osnovne vrste tekstilnih materijala,
•    prepoznati i razlikovati pojedine vrste tekstilnih materijala,
•    opisati temeljna svojstva i značajke pojedine skupine (vrste) tekstilnih materijala,
•    opisati način i postupak dobivanja odn. izrade pojedinih tekstilija,
•    izdvojiti pojedine tekstilne materijale prikladne za određenu namjenu, primijeniti dobivena znanja u odabiru vrste tekstilnih materijala za izradu gotovog proizvoda.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Tekstil i njegovo značenje: pojmovno određenje i temeljne vrste – linearni, plošni i konfekcionirani proizvodi za tekstilnu i netekstilnu namjenu. Vlakna – temeljna tekstilna sirovina: pojmovno određenje; vrste vlakana prema proizvodnim i preradbenim oblicima; svojstva i prepoznatljivost. 
Pređe: pojmovno određenje; vrste pređa – predene, filamentne i efektne pređe; svojstva i prepoznatljivost; karakteristični primjeri, nazivi i namjena. 
Temeljne vrste plošnog tekstila: tkanine, pletiva, čipke, mrežaste tekstilije, pozamenterijski materijali, netkane tekstilije – pojmovno određenje, osnovne značajke i prepoznatljivost; karakteristični primjeri, nazivi i namjena. Tekstilije za oblaganje podova i zidova. 

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o osnovnim vrstama linearnih i plošnih tekstilnih materijala - vlakana, pređa, tkanina, pletiva, čipki i mreža, pozamenterijskih materijala, netkanih tekstilija, tekstilija za oblaganje podova i zidova, s posebnim naglaskom na njihovu namjenu i primjenjivost. Kroz laboratorijske vježbe, sadržajno vezane uz predavanja, kroz samostalan rad osposobiti studente za prepoznavanje, razlikovanje i poznavanje temeljnih karakteristika osnovnih vrsta tekstilnih materijala za tekstilnu i posebne namjene.

LITERATURA POTREBNA ZA ISPIT

•    Ružica Čunko, Emira Pezelj: Tekstilni materijali, Zrinski d.d., Čakovec 2002
•    Materijali dostupni kroz Merlin sustav za e-učenje. E-kolegij: A. Tomljenović, J. Živičnjak: Tekstilni materijali 
•    A. Tomljenović: Tekstilni materijali – materijali za vježbe (interna skripta)

Dopunska literatura

•    A. Tomljenović i sur.: Mape uzoraka tekstilnih materijala (više od 1000 različitih primjera)
•    Izbor članaka iz domaće i strane literature

Tekstilni materijali

Povezane teme