unizg Pretraga

Tekstilni materijali

Nositelji

prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

suradnici

Juro Živičnjak, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta:

28908

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - preddiplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Vježbe, referati, kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    nabrojiti i definirati osnovne vrste tekstilnih materijala,
•    prepoznati i razlikovati pojedine vrste tekstilnih materijala,
•    opisati temeljna svojstva i značajke pojedine skupine (vrste) tekstilnih materijala,
•    opisati način i postupak dobivanja odn. izrade pojedinih tekstilija,
•    izvojiti pojedine tekstilne materijale prikladne za određenu namjenu, primijeniti dobivena znanja u odabiru vrste tekstilnih materijala za izradu gotovog proizvoda.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Vrste vlakana prema proizvodnim I preradbenim oblicima, karakteristike, prepoznatljivost, namjena. Vrste predenih I filamentnih pređa, karakteristike I prepoznatljivost, način označavanja na temelju osnovnih karakteristika. Osnovne vrste plošnih proizvoda: tkanine, pletiva, čipke, pozamenterija, netkane tekstilije - osnovne značajke i prepoznatljivost. Sirove i dorađene plošne tekstilije. Nazivi, karakteristike i namjena različitih vrsta tkanina i pletiva. Podne obloge i tapiserije.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o osnovnim vrstama linearnih i plošnih tekstilnih materijala - vlakana, pređa, tkanina, pletiva, čipki i mreža, pozamenterijskih materijala, netkanih tekstilija, tekstilija za oblaganje podova i zidova, s posebnim naglaskom na njihovu namjenu i primjenjivost. Kroz laboratorijske vježbe, sadržajno vezane uz predavanja, kroz samostalan rad osposobiti studente za prepoznavanje, razlikovanje i poznavanje temeljnih karakteristika osnovnih vrsta tekstilnih materijala za tekstilnu i posebne namjene.

Literatura potrebna za ispit

Ružica Čunko, Emira Pezelj:Tekstilni materijali, Zrinski d.d., Čakovec 2002
Ružica Čunko, Maja Andrassy: Vlakna, Zrinski d.d., Čakovec 2005

Dopunska literatura

Izbor članaka iz domaće I strane literature

Tekstilni materijali

Povezane teme