unizg Pretraga

Osnove strojarstva

Nositelji

doc. dr. sc. Boris Jalušić

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
razumjeti zakonitosti na kojima se temelji određivanje opterećenja jednostavnih strojnih i konstrukcijskih elemenata,
razumjeti osnovne pojmove vezane za čvrstoću, sigurnost i postupke dimenzioniranja,
provesti postupak dimenzioniranja ili provjere čvrstoće jednostavnih strojnih ili konstrukcijskih elemenata: vlačno ili tlačno opterećenog štapa, zakovice, klina, zavarenog spoja, grede i vratila,
razumjeti osnovne zakonitosti vezane za gibanje i gubitke snage u tipičnim prijenosnicima vrtnje: tarnim, remenskim i zupčnim prijenosnicima,
analizirati kinematske odnose i stupnjeve korisnosti u sklopu proračuna jednostavnih prijenosnika vrtnje,
izraditi tehnički izvještaj s osnovama proračuna i tehničkim crtežom vratila u prijenosniku vrtnje kao tipičnog predstavnika strojnog elementa.

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovni pojmovi strojnih elemenata, čvrstoča strojnih elemenata, naprezanje na vlak, naprezanje na tlak, naprezanje na smicanje, naprezanje na torziju, naprezanje na savijanje, dinamička opterećenja, dimenzioniranje strojnih elemenata (sigurno i ekonomično), provjera čvrstoće strojnih elemenata, provjera stabilnosti strojnih elemenata, lijepljeni spojevi, lemljeni spojevi, zavareni spojevi, zakovični spojevi, vijčani spojevi, klinovi i spojevi vratila, opruge, osovine, vratila, rukavci, spojke i kočnice, valjni ležaji, klizni ležaji, tarni prijenosnik, remenski prijenosnik, konopni i užetni prijenosnik, lančani prijenosnik, zupčasti prijenosnik, brtve, cijevni vodovi i zaporni organi.

Cilj predmeta

Usvajanje osnovnih sadržaja elemenata strojeva. Sposobnost rješavanja jednostavnih problema iz elemenata strojeva. Dvodimenzionalno modeliranje elemenata (2D), trodimenzionalno modeliranje elemenata (3D), Auto CAD, Baze podataka 2D i 3D elemenata.

Literatura potrebna za ispit

Budimir Mijović: Uvod u elemente strojeva, Udžbenik u postupku recenzije, Tekstilno-tehnološki fakultet. Sveučilište u Zagrebu

Osnove strojarstva

Povezane teme