unizg Pretraga

Opća kemija

Nositelji

prof. dr. sc. Gordana Pavlović
prof. dr. sc. Mario Cetina

Šifra predmeta

212117

stara šifra predmeta (do ak.god. 2019./2020.)

27374

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Nema

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja:

Student će biti u stanju:
•    prepoznati kemijske reakcije i njihove klasifikacije i napisati ih kemijskom jednadžbom
•    objasniti strukturu atoma i molekula,
•    nabrojati i prepoznati vrste kemijskih veza
•    objasniti nastajanje pojedine kemijske veze na temelju elektronske konfiguracije atoma elementa
•    definirati i razlikovati na temelju interkacija među česticama svojstva plinova, tekućina i krutina.
•    definirati osnovne kemijske zakonitosti i primjenjivati ih na konkretnim primjerima.
•    objasniti osnovna fizikalno-kemijska svojstva otopina.
•    prepoznati glavne skupine anorganskih spojeva (kiseline, baze, soli) i njihova svojstva te glavne skupine elemenata i njihove spojeve koji imaju industrijsku važnost, a poglavito spojeve koji imaju primjenu u tekstilnoj znanosti i tehnologiji.

Okvirni sadržaj predmeta

Tvari:elementi, spojevi, smjese. Kemijski zakoni. Kruto, tekuće i plinovito stanje. Kvantna teorija i elektronska konfiguracija atoma. Periodički sustav elemenata. Kemijski simboli, formule i jednadžbe. Ionska, kovalentna i metalna veza. Međumolekulske interakcije u tekućinama i krutinama. Kauzalnost fizikalnih i kemijskih svojstava. Kompleksni spojevi. Kemijske reakcije. Ravnotežni sustavi. Otopine i koloidi. Koligativna svojstva otopina. Elektroliti: kiseline, baze i soli. Elektrokemija. Termokemija. Elementi s, p, i d skupina: svojstva, spojevi i dobivanje.

Cilj predmeta

Programom predmeta "Opća kemija" omogućeno je studentima upoznavanje s temeljnim spoznajama o građi tvari, kao i utjecaj suodnosa građe tvari s njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima.

Literatura potrebna za ispit

  • I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I dio, IX. Izd.Školska knjiga, Zagreb, 1995.

  • P. W. Atkins, M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1995. (prijevod T. Cvitaš i D. Šafar-Cvitaš)

  • Nastavni materijali u pdf formatu

  • M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

  • G. Pavlović, Zbrika pitanja i zadataka, Alfa, Zagreb, 2010.

Dopunska literatura

  • R. Chang, Chemistry, VI iz., WCB/McGraw-Hill, USA, 1998.

  • T. L. Brown, H. E. LeMay, jr., B. E. Bursten, J. R. Burdge, Chemistry, The Central Science, IX iz.,Prentice Hall, USA, 2003.

Opća kemija

Povezane teme