unizg Pretraga

Opća kemija

Nositelji

prof. dr. sc. Gordana Pavlović
prof.dr. sc. Mario Cetina

Šifra predmeta

27374

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - preddiplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Nema

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja:

Student će biti u stanju:
•    prepoznati kemijske reakcije i njihove klasifikacije i napisati ih kemijskom jednadžbom
•    objasniti strukturu atoma i molekula,
•    nabrojati i prepoznati vrste kemijskih veza
•    objasniti nastajanje pojedine kemijske veze na temelju elektronske konfiguracije atoma elementa
•    definirati i razlikovati na temelju interkacija među česticama svojstva plinova, tekućina i krutina.
•    definirati osnovne kemijske zakonitosti i primjenjivati ih na konkretnim primjerima.
•    objasniti osnovna fizikalno-kemijska svojstva otopina.
•    prepoznati glavne skupine anorganskih spojeva (kiseline, baze, soli) i njihova svojstva te glavne skupine elemenata i njihove spojeve koji imaju industrijsku važnost, a poglavito spojeve koji 
•    imaju primjenu u tekstilnoj znanosti i tehnologiji.

Okvirni sadržaj predmeta

Tvari:elementi, spojevi, smjese. Kemijski zakoni. Kruto, tekuće i plinovito stanje. Kvantna teorija i elektronska konfiguracija atoma. Periodički sustav elemenata. Kemijski simboli, formule i jednadžbe. Ionska, kovalentna i metalna veza. Međumolekulske interakcije u tekućinama i krutinama. Kauzalnost fizikalnih i kemijskih svojstava. Kompleksni spojevi. Kemijske reakcije. Ravnotežni sustavi. Otopine i koloidi. Koligativna svojstva otopina. Elektroliti: kiseline, baze i soli. Elektrokemija. Termokemija. Elementi s, p, i d skupina: svojstva, spojevi i dobivanje.

Cilj predmeta

Programom predmeta "Opća kemija" omogućeno je studentima upoznavanje s temeljnim spoznajama o građi tvari, kao i utjecaj suodnosa građe tvari s njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima.

Literatura potrebna za ispit

I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I dio, IX. Izd.Školska knjiga, Zagreb, 1995. P. W. Atkins, M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1995. (prijevod T. Cvitaš) M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1994. Z. Dugi, I. Lovreček, Osnove kemijskog računanja, Školska knjiga, Zagreb, 1973.

Dopunska literatura

R. Chang, Chemistry, VI iz., 1998. WCB/McGraw-Hill, USA. T. L. Brown, H. E. LeMay, jr., B. E. Bursten, J. R. Burdge, Chemistry, The Central Science, IX iz.,Prentice Hall, USA, 2003.

Opća kemija

Povezane teme