unizg Pretraga

Fizika I

Nositelji

doc. dr. sc. Karlo Lelas

Suradnici:

 

Šifra predmeta

27372   

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (3+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno)

Preduvjet za ispit

Položeni pismeni

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

 

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati osnovne fizikalne zakone zapisane u formi matematičkih formula
•    opisati mehaniku kroz Newtonove zakone gibanja
•    opisati mehaniku kroz Zakone sačuvanja energije i impulsa
•    opisati mehaniku fluida idealnih tekućina i termodinamike s naglašenom primjenom na idealni plin.
•    opisati elektrostatiku i gibanja naboja u električnom polju, s primjenom na strujne krugove s otporima i kondenzatorima te rad snaga i energija električne struje.

Okvirni sadržaj predmeta

Klasična mehanika. Newtonovi zakoni gibanja. Rad, snaga, energija. Zakoni sačuvanja. Dinamika čestice i krutog tijela. Mehanička i fizička svojstva tvari. Mehanika fluida. Zvuk i ultrazvuk, primjene. Toplinska svojstva tvari. Zakoni termodinamike. Toplinski procesi. Transportni procesi. Molekularno kinetička teorija tvari. Električna i magnetska svojstva tvari. Osnovni principi elektromagnetizma. Struja i strujni krugovi.Očuvanje naboja i energije u strujnom krugu. Strujne mreže. Princip rada električnih strojeva. Optička svojstva tvari. Osnove valne i geometrijske optike. Zakoni refleksije, loma i transmisije svjetlosti. Optičke leće.

Cilj predmeta

Program predmeta „Fizika I“ omogućava studentima upoznavanje s osnovana klasične mehanike, mehanike fluida, termodinamike te elektriciteta.

Literatura potrebna za ispit

  • T. Duncan: Advanced PHYSICS, ISBN 0-7195-7669-5, John Murray Pub.Ltd.,London, 2000.
  • Bill W. Tillery: PHYSICAL SCIENCE, ISBN 0-697-35803-8, McGraw-Hill Com. Inc., London, 1999.
  • F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young: UNIVERSITY PHYSICS, ISBN 0-201-06683, Addison-Weley, Reading 1987.
  • M. Paić: Toplina i termodinamika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
  • P. Kulišić, V. Lopac: Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Dopunska literatura

  • Douglas C. Giancoli : Physics for scientists and engineeres with modern physics, (ISBN 0130215171)
  • Prentice Hall, 2000. P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1991.

Fizika I

Povezane teme