unizg Pretraga

Matematika I

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich
doc. dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir

SURADNICI

dr. sc. Rozarija Mikić, poslijedoktorand

Šifra predmeta

27373

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - preddiplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

6 (3+3+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno)

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave i položen test iz elementarne matematike

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    interpretirati matematički dokaz,
•    primijeniti metode dokazivanja, dokazivati analogne tvrdnje,
•    povezati različite koncepte i rezultate i primjenjivati ih,
•    pokazati vještine računanja i koristiti matematičke procedure i algoritme,
•    analizirati i riješiti matematičke probleme vezane uz usvojene matematičke koncepte i modelirati situaciju izvan matematičkog konteksta, 
•    primijeniti osnove linearne algebre, diferencijalnog i integralnog računa realnih funkcija jedne varijable

Okvirni sadržaj predmeta

Skupovi brojeva.Elementi linearne algebre.Funkcije.Nizovi. Granična vrijednost i neprekidnost. Derivacija i njene primjene. Neodređeni integral. Određeni integral i njegova primjena.

Cilj predmeta

Studenti će  usvojiti osnovna znanja iz linearne algebre, funkcija jedne varijable, diferencijalnog i integralnog računa realnih funkcija jedne varijable i njihovu primjenu.

Literatura potrebna za ispit

  • T. Bradić, J. Pečarić, R. Roki, M. Strunje: Matematika za tehnološke fakultete, Element, Zagreb, 1999.
  • B.P.Demidovič, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na tehničke nauke, Tehnička knjiga , Zagreb
  • V.P. Minorski, Zbirka zadataka iz više matematike, Tehnička knjiga, Zagreb
  • K. Krulić Himmelreich, K. Smoljak, Matematika 1 - fakultetska skripta u e-obliku, Zagreb, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013

Dopunska literatura

  • Murray, Spiegel, Advanced Mathematics for Engineers and Scientist, Schaum's Outline Series, McGraw Hill Company
  • N. Elezović: Linearna algebra, Element, Zagreb, 1995

Matematika I

Povezane teme