unizg Pretraga

Praktikum iz opće kemije

Nositelji

prof.dr. sc. Gordana Pavlović
prof.dr. sc. Mario Cetina

Šifra predmeta

28902

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

2 (0+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Ulazni i završni kolokvij, pismeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene laboratorijske vježbe

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati osnovno laboratorijsko suđe i pribor u kemijskom laboratoriju
•    nabrojati primjene laboratorijskog suđa i pribora
•    prepoznati kemijska svojstva odabranih kemijskih spojeva eksperimentom
•    izvesti eksperimentalno odabrane primjere osnovnih vrsta kemijskih reakcija i povezati ih s kemijskom jednadžbom 
•    povezati ekspeirmentalna mjerenja odabranih fizikalnih veličina s njihovim teorijskim vrijednostima (računom)

Okvirni sadržaj predmeta

Frakcioniranje. Fizička i kemijska svojstva. Kemijski zakoni. Određivanje: molarnog volumena, atomske i molekulske masa. Otopine: priprema, topljivost. Kemijske reakcije. Kemijska ravnoteža. Elektroliti: kiseline, baze i soli. Elektrolitska disocijacija. Elektrokemija. Dobivanje i svojstva elemenata glavnih skupina i njihovih spojeva.

Cilj predmeta

Programom predmeta „Praktikum iz opće kemije" omogućeno je studentima upoznavanje s radom u kemijskom laboratoriju, stjecanje osnovnih eksperimentalnih vještina te upoznavanje s temeljnim spoznajama o građi tvari, njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima, osnovnim kemijskim zakonitostima i kemijskim reakcijama na bazi eksperimenta kao središnjeg mjesta svake eksperimentalne znanosti, pa tako i kemije.

Literatura potrebna za ispit

  • B. Bach-Dragutinović, B. Mayer: Praktikum opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, IV. izdanje, 1995. S pripadajućim radnim listovima.

  • I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I dio, IX. Izd.Školska knjiga, Zagreb, 1995.

  • P. W. Atkins, M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1995. (prijevod T. Cvitaš)

  • Nastavni materijali u pdf formatu za neke od vježbi

  • Nastavni materijali u pdf formatu s predavanja za kolegij “Opća kemija”

Dopunska literatura

  • R. Chang, Chemistry, VI iz., WCB/McGraw-Hill, USA, 1998.

  • T. L. Brown, H. E. LeMay, jr., B. E. Bursten, J. R. Burdge, Chemistry, The Central Science, IX iz.,Prentice Hall, USA, 2003.

Praktikum iz opće kemije

Povezane teme