unizg Pretraga

Praktikum iz opće kemije

Nositelji

prof.dr. sc. Gordana Pavlović
prof.dr. sc. Mario Cetina

Šifra predmeta

28902

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - preddiplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

2 (0+2+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Ulazni i završni kolokvij, pismeni ispit

Preduvjet za ispit

Nema

Oblik provođenja nastave

Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati osnovno laboratorijsko suđe i pribor u kemijskom laboratoriju
•    nabrojati primjene laboratorijskog suđa i pribora
•    prepoznati kemijska svojstva odabranih kemijskih spojeva eksperimentom
•    izvesti ekspeirmentalno odabrane primjere osnovnih vrsta kemijskih reakcija i povezati ih s kemijskom jednadžbom 
•    povezati ekspeirmentalna mjerenja odabranih fizikalnih veličina s njihovim teorijskim vrijednostima (računom)
 

Okvirni sadržaj predmeta

Frakcioniranje. Fizička i kemijska svojstva. Kemijski zakoni. Određivanje: molarnog volumena, atomske i molekulske masa. Otopine: priprema, topljivost. Kemijske reakcije. Kemijska ravnoteža. Elektroliti: kiseline, baze i soli. Elektrolitska disocijacija. Elektrokemija. Dobivanje i svojstva elemenata glavnih skupina i njihovih spojeva.

Cilj predmeta

Programom predmeta „Praktikum iz opće kemije" omogućeno je studentima upoznavanje s radom u kemijskom laboratoriju, stjecanje osnovnih eksperimentalnih vještina te upoznavanje s temeljnim spoznajama o građi tvari, njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima, osnovnim kemijskim zakonitostima i kemijskim reakcijama na bazi eksperimenta kao središnjeg mjesta svake eksperimentalne znanosti, pa tako i kemije.

Literatura potrebna za ispit

I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija I dio, IX. Izd.Školska knjiga, Zagreb, 1995.
P. W. Atkins, M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1995. (prijevod T. Cvitaš)
M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Z. Dugi, I. Lovreček, Osnove kemijskog računanja, Školska knjiga, Zagreb, 1973.
B. Bach-Dragutinović, B. Mayer, Praktikum iz opće i anorganske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Dopunska literatura

R. Chang, Chemistry, VI iz., 1998. WCB/McGraw-Hill, USA. T. L. Brown, H. E. LeMay, jr., B. E. Bursten, J. R. Burdge, Chemistry, The Central Science, IX iz.,Prentice Hall, USA, 2003.

Praktikum iz opće kemije

Povezane teme