unizg Pretraga

Povijest tekstila i odjeće

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

Šifra predmeta

27375

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

2 (2+0+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Ishodi učenja:

Student će biti u stanju:
•    razlikovati odjevne oblike pojedinih povijesnih stilova i transformaciju siluete od prapovijesti do 18. stoljeća
•    prepoznati glavne karakteristike i polazišta oblikovanja stilskih razdoblja do 18. stoljeća modu
•    uspostaviti kriterije za kritičko promišljanje vlastitih radova
•    razlikovatii osnovne tipove povijesnih haljina
•    razlikovati osnovne tekstilne ornamente pojedinih stilskih razdoblja

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled razvoja i mjena tekstila i odjeće tijekom povijesti od pretpovijesti do danas. Distinkcija: odijevanje-moda. Uočavanje ritmova promjena i određenje njihovih osnovnih pokretača, kao i stilskih obilježja tekstilnih i odjevnih tvorevina. Povezivanje fenomena odijevanja i mode s istodobnim zbivanjima na planu umjetnosti i društva.

Cilj PREDMETA

Razvijanje sposobnosti aktivnog sagledavanja odjeće, uočavanje njezinih osnovnih likovnih značajki, te prepoznavanje stilskih obilježja kojima se tekstil i odjeća uklapaju u cjelokupni vizualni i društveni okvir određenog razdoblja. Osviještenje značenja mode i dinamike modnih promjena kao snažnog pokretača mijena na svim planovima suvremenog života. Uspostavljanje kriterija za kritičko promišljanje vlastitih radova, kao i za vrednovanje modnih događanja.

Literatura potrebna za ispit

James Laver: A. Concise History of Costume, Thames and Hudson, London, 1969.
Zbornik:Moda (Cvita, Bartlett, Vladislavić), Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Dopunska literatura

Francois Boucher:Histoire du Costume, Flammarion. Paris, 1965.
Ingrid Loschek: Mode und Costumlexicon, Reclam. Stuttgart, 1987.
Ingrid Loschek: Mode in 20. Jahrhundert, Bruckmann, Munchen,1993.
Enrica Morini: Storia della moda-XVIII-XX secolo, Skira. Milano, 2000.

Povijest tekstila i odjeće

Povezane teme