unizg Pretraga

Elektrotehnika i elektronika

Nositelji

doc. dr. sc. Miljenko Krhen

Šifra predmeta

28899

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Kolokvirane laboratorijske vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Opisati fizikalne temelje elektrotehnike,
•    Opisati fizikalne veličine i pojave vezane uz istosmjernu struju,
•    Opisati pojave vezanim uz izmjeničnu struju, funkcioniranje transformatora, pogonskih jedinica te njihovo povezivanje s primjenom u tekstilnom okruženju,
•    Opisati fizikalnu podlogu poluvodičkih analognih i digitalnih sklopova te njihovo povezivanje s
računalnom tehnologijom,
•    primijeniti jednostavne metode mjerenja u elektrotehnici,
•    primijeniti metode proračuna el. snage na optimiranje potrošnje u industrijskom okruženju

Okvirni sadržaj predmeta

Fizikalni temelji elektrotehnike, električnog polje, potencijal i napon. Električna indukcija, kapacitet, kondenzatori. Električna struja. Otpor i Ohmov zakon, Jouleov zakon. Magnetska svojstva materije. Indukcija i induktivitet. Transformatori. Električni krugovi i Kirchhoffovi zakoni. Istosmjerne i periodičke struje. Impedancija i frekvencijske karakteristike. Snaga izmjenične struje. Trofazni sustavi. Poluvodiči, diode i tranzistori. Pojačala. Digitalni sklopovi. Analogno/digitalna pretvorba.

Cilj predmeta

Dati osnovnu orijentaciju u području elektrotehnike i elektronike. Studenti će na informativnoj razini upoznati glavna područja kojima se bavi elektrotehnika i elektronika. Osim osnovnih informacija u području studenti će steći temelj za praćenje primjena elektrotehnike i elektronike u tehnološkim primjenama. na području tekstilnih tehnologija.

Literatura potrebna za ispit

Pinter V. (1994.). Osnovi Elektrotehnike, knjiga prva Zagreb: Tehnička knjiga. Pinter V. (1994.).
Osnovi Elektrotehnike, knjiga druga Zagreb: Tehnička knjiga Gold H., Kavran Z., (1999)
Elementi i sklopovi TK uređaja (Analogna elektronika) Zagreb, Fakultet prometnih znanosti Gold H., Kavran Z., (1997)
Elementi i sklopovi TK uređaja (Digitalna elektronika) Zagreb, Fakultet prometnih znanosti

Dopunska literatura

Felja I., Koračin D. (1992) Zbirka zadataka i riješenih primjera iz osnova elektrotehnike - 1. dio i 2. dio, Zagreb, Školska knjiga.

Elektrotehnika i elektronika

Povezane teme