unizg Pretraga

Ekonomika modne i tekstilne industrije

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivan Novak
doc. dr. sc. Alica Grilec

SURADNICI

Kristina Maršić, predavač

Šifra predmeta

28898

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - preddiplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - preddiplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovitost pohađanja vježbi i seminara. Izrada vježbi i seminara temeljem preporučene literature. Kolokviranje vježbi i prezentacija i predaja seminara.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Koristiti osnovna mikroekonomska i makroekonomska znanja u funkcioniranju gospodarstva i posebice ocjeni uloge i mjesta tekstilne i modne industrije u gospodarskom rastu i razvitku.
•    analizirati uzročno posljedične odnose između osnovnih makroekonomskih i mikroekonomskih indikatora u funkcioniranju gospodarstva,
•    pratiti i implementirati znanja o funkcioniranju
tržišnog mehanizma, ponude i potražnje te elemente koji utječu na tržišno formiranje cijena odnosno posebitosti elemenata koji utječu na formiranje cijena tekstilnih i modnih proizvoda.
•    izračunati osnovne ekonomske indikatore poslovne uspješnosti poduzeća i gospodarstva kao cjeline.
•    Koristiti i prilagoditi kalkulativne metode i strukturu u izračunu cijene koštanja te koristiti se načelima kalkulativne usporedivosti. 
•    Koristiti stečena znanja u produbljivanju ekonomskih, tržišnih i poduzetničko-menadžerskih znanja kroz društveno-ekonomske predmete u dalnjem stududiju na preddiplomskim i diplomskim programima Fakulteta i ostalih studijskih programa.

Okvirni sadržaj predmeta

Opća teorija sustava i gospodarstvo; Tekstilna i modna industrija u sustavu gospodarskih djelatnosti; Mjere ekonomske politke i makroekonomsko upravljanje mjestom i položajem tekstilne i modne industrije u nas. Proces ekonomske politke; Instrumenti i mjere ekonomske politke; Privredni razvoj i modeli rasta; Teorija privrednih ciklusa, uposlenost i tekstilna i modna industrija; Tekstilna i modna industrija u međunarodnoj razmjeni

Cilj predmeta

Cilj je predmeta studente upoznati s osnovnim makro i mikroekonomskim pojmovnim određenjima i njihovom uzročno-posljedičnom uvjetovanošću  u funkcioniranju gospodarstva i poduzeća, kao općeg cilja predmeta. Također, studente se želi upoznati sa važnosti, značenjem i ekonomskom interpretacijom  parametara uspješnosti poslovanja gospodarskih subjekata u tekstilu i modi, kao specifičnog cilja.
Kao krajnji cilj predmeta jest osigurati potrebitu razinu ekonomskih znanja i informacija, kao preduvjeta u praćenju drugih predmeta(modula) iz društvenih i društveno-humanističkih znanosti u dodiplomskom i diplomskom studiju TTF-a

Literatura potrebna za ispit

Samuelson, Paul, A.; Nordhaus, William, D.;(2000.): Ekonomija; XV izdanje; MATE d.o.o., Zagreb.
Campbell, R. McConnell; Brue, Stanly, L.;(1994.): Suvremena ekonomija rada; III izdanje, MATE d.o.o., Zagreb
Babić; M.,(2001): Makroekonomija; XII izdanje, MATE d.o.o., Zagreb
Grubišić, D.: Poslovna ekonomika, Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet, 2013.

Dopunska literatura

Schroeder, Roger, G.,(1999.): Upravljanje proizvodnjom, odlučivanje u funkciji proizvodnje, MATE,d.o.o., Zagreb
Juran, M., J.; Gryna, Frank, M.;(1999.): Planiranje i analiza kvalitete; III izdanje, MATE d.o.o., Zagreb

Ekonomika modne i tekstilne industrije

Povezane teme