unizg Pretraga

Statistika

Nositelji

prof. dr. sc. Kristina Krulić Himmelreich
izv. prof. dr. sc. Ksenija Smoljak Kalamir

ŠIFRA PREDMETA

28903

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

4 (2+1+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

 

Oblik provođenja nastave

 

Predavanja, seminari, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti statistički postupak,
•    primijeniti metode rješavanja kombinatornih problema,
•    povezati različite koncepte i rezultate
•    koristiti program MS Excel,
•    analizirati i riješiti probleme vezane uz usvojene koncepte,
•    primijeniti deskriptivnu statistiku, vjerojatnost i osnovne vjerojatnosne razdiobe, procjenu parametara i testiranje statističkih hipoteza

Sadržaj predmeta

Kombinatorika. Vjerojatnost. Opisna statistika. Osnovne vjerojatnosne razdiobe. Procjene parametara. Testiranje statističkih hipoteza.

Cilj predmeta

Studenti će  usvojiti osnovna znanja iz deskriptivne statistike, vjerojatnosti, osnovnih vjerojatnosnih razdioba,  procjena parametara i testiranja statističkih hipoteza, te njihovu primjenu u  MS Excelu.

Literatura potrebna za ispit

Ž. Pauše, Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
I. Pavlić, Statistička teorija i primjena, tehnička knjiga, Zagreb,1985.
K. Krulić Himmelreich, K. Smoljak, Statistika - fakultetski udžbenik u e-obliku, Zagreb, Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, 2013.

Dopunska literatura

www.statsoft.com/textbook
www.davidmlane.com/hyperstat

Statistika

Povezane teme