unizg Pretraga

Procesi oplemenjivanja tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Anita Tarbuk
doc. dr. sc. Lea Botteri

Šifra predmeta

28904

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija
TTI - prijediplomski, smjer Odjevno inženjerstvo
TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

SATNICA ∑ (P+V+S):

5 (3+2+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (3), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Vlakna I

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati tehnološki slijed procesa oplemenjivanja i bojadisanja.
•    Razlikovati procese predobradbe pamuka
•    Optimirati proces optičkog bijeljenja
•    Optimirati mokre procese oplemenjivanja – apreture primijeniti usvojena znanja u praksi i mijenjati procesne parametre obzirom na postignute učinke
 

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod, razvoj i izrazi u procesima oplemenjivanja i bojadisanja, metode mokrog oplemenjivanja. Procesi predapreture; smuđenje i odškrobljavanje, iskuhavanje, bijeljenje i optičko bijeljenje, mercerizacija. Oplemenjivanje tekstila za poboljšanje estetskih i funkcionalnih svojstava. Mehaničko oplemenjivanje, naslojavanje tekstila. Pozitivni i negativni učinci oplemenjivanja. Osnove o bojilima i procesima bojadisanja; podjela bojila prema kemijskom sastavu i primjeni, CI-Colour Index; boja i njeno mjerenje.

Cilj predmeta

Upoznati studente sa temeljima i primjenom oplemenjivanja i bojadisanja tekstila. Osposobiti studente za samostalan rad kojim bi bili spremni u specifičnim uvjetima i zahtjevima tržišta brzo odlučiti o izboru procesa oplemenjivanja. Studenti trebaju shvatiti važnost optimizacije procesa kako bi odabrani proces bio ekonomski i ekološki povoljan. Studenti trebaju usvojiti vještinu logičkog shvaćanja pojava u procesima oplemenjivanja i bojadisanja.

Literatura potrebna za ispit

I. Soljačić, D. Katović. A. M. Grancarić, ""Osnove oplemenjivanja tekstila"", Sveučilište u Zagrebu, Knjiga I (1992); Knjiga II, (1994), Knjiga III (2005)
Derek Heywood, Textile Finishing, SDC, Bradford (UK) 2003.
Tyrone L.Vigo, Textile Processing and Properties, Elsevier, NY, 1994.

Dopunska literatura

Recentni radovi objavljeni u tekstilnim časopisima

Procesi oplemenjivanja tekstila

Povezane teme